Amatorstwo

Amatorstwo

Reguła 1 – Amatorstwo

1-1. Postanowienia ogólne
Golfista amator musi grać i postępować zgodnie z „Regułami”.

1-2. Status Amatora
Status Amatora jest uniwersalnym regulaminem dającym prawo udziału w rozgrywkach golfowych jako golfista amator. Osoba, która postępuje niezgodnie z Regułami, może utracić status golfisty amatora i w rezultacie nie będzie miała prawa do udziału w rozgrywkach amatorskich.

1-3. Cel i Duch Reguł (Purpose and Spirit of the Rules)
Celem i duchem Reguł jest zachowania odrębności pomiędzy golfem amatorskim a golfem profesjonalnym i ochrona golfa amatorskiego przed nadużyciami, jakie mogą wyniknąć z niekontrolowanego sponsoringu i bodźców finansowych. Za konieczną, uważa się ochronę golfa amatorskiego, który w szerokim zakresie podlega samoregulacji w odniesieniu do Reguł Gry w Golfa i systemu handicapowego, tak, aby przynosił on satysfakcję wszystkim golfistom amatorom.

1-4. Wątpliwość co do Reguł (Doubt as to Rules)
Osoba, która chce być golfistą amatorem, a ma wątpliwość czy zamierzone postępowanie jest zgodne z Regułami powinna skonsultować się z Władzami Nadzorczymi.
Organizator lub sponsor rozgrywek amatorskich lub rozgrywek z udziałem golfistów amatorów, który ma wątpliwość, czy zamierzona propozycja jest zgodna z Regułami, powinien skonsultować się z Władzami Nadzorczymi.

REGUŁA 2. Profesjonalizm REGUŁA 2.
Reguła 2 – Profesjonalizm

2-1. Postanowienia ogólne

Profesjonalizm

Golfista amator nie może podejmować jakichkolwiek działań w celu zostania profesjonalnym golfistą i nie może identyfikować samego siebie jako golfista profesjonalny, z wyjątkiem tych działań, które dopuszczają Reguły
Uwaga 1: Działania podejmowane przez gofistę amatora w celu uzyskania statusu golfisty profesjonalnego obejmują, ale nie są ograniczone do:
(a) przyjęcia stanowiska profesjonalnego golfisty;
(b) otrzymywania usługi lub zapłatę bezpośrednio lub pośrednio od profesjonalnego agenta;
(c) pisemnego lub ustnego zawierania kontraktu, bezpośrednio lub pośrednio z profesjonalnym agentem lub sponsorem, i
(d) przyjmowania zapłaty lub wynagrodzenia, bezpośrednio lub pośrednio, za udostępnianie swojego nazwiska lub wizerunku w zakresie umiejętności golfowych lub reputacji w jakichkolwiek celach komercyjnych.
Uwaga 2: •Golfista amator może dowiadywać się o możliwości kariery jako profesjonalista, włączając w to złożenie podania na stanowisko golfisty profesjonalnego, które następnie nie zostało przyjęte, a także może pracować w sklepie golfowym i otrzymywać za to wynagrodzenie pod warunkiem, że nie narusza on Reguł w jakikolwiek inny sposób.

2-2. Członkostwo Zawodowych Związków Golfowych
a. Professional Golfer`s Association
Golfista amator nie może posiadać ani utrzymywać członkostwa jakiegokolwiek Związku Golfistów Zawodowych (PGA)

b. Professional Tours
Golfista amator nie może posiadać ani utrzymywać członkostwa w Professional Tours, przeznaczonych jedynie dla graczy zawodowych.
Uwaga: Jeżeli golfista amator musi wziąć udział w jednym lub więcej turniejach
preklasyfikacyjnych, uprawniających do ubiegania się o członkostwo w Professional Tours, może się zgłosić i zagrać w takich turniejach
preklasyfikacyjnych bez utraty jego Statusu Amatora pod warunkiem, że przed rozpoczęciem gry złoży pisemną rezygnację z jakichkolwiek nagród pieniężnych
z tytułu udziału w tych turniejach.

Reguła 3 – Nagrody

3-1. Granie o nagrody pieniężne
Golfista amator nie może grać o nagrody pieniężne lub ich odpowiedniki w meczu, zawodach lub turnieju pokazowym.
Uwaga: Golfista amator może brać udział w wydarzeniu, w którym oferowana jest nagroda pieniężna lub jej odpowiednik, pod warunkiem, że przed przystąpieniem zrezygnuje z prawa do nagrody pieniężnej.
(Działania sprzeczne z celem i duchem Reguł – patrz Reguła 7-2)
(Wytyczne dotyczące hazardu- patrz Appendix)

3-2. Limity Wartości Nagród
a. Postanowienia Ogólne
Golfista amator nie może przyjmować nagrody (innej niż nagroda symboliczna) lub nagrody w postaci bonu o wartości detalicznej przekraczającej 500 GBP lub równoważnej, albo niższej, jeżeli taka jest wyznaczona przez Władze Nadzorcze. Powyższy limit odnosi się do wszystkich nagród lub nagród w postaci bonów otrzymanych przez golfistę amatora rozgrywkach pojedynczych lub cyklu
rozgrywek, z wyłączenie jakiejkolwiek nagrody za hole-in-one(patrz Reguła 3-2b).

b. Nagrody za Hole-in-One
Ograniczenia opisane w regule 3-2a dotyczą nagrody za hole-in-one. Jednakże taka nagroda może być zaakceptowana jako nagroda dodatkowa do jakiejkolwiek innej wygranej w tych samych rozgrywkach.

c. Wymiana Nagród
Golfista amator nie może wymieniać nagrody lub nagrody w postaci bonu na równowartość pieniężną.
Wyjątek: Golfista amator może przedłożyć nagrodę w postaci bonu do krajowego lub okręgowego związku w celu późniejszego zwrotu kosztów o wartości tego bonu, poniesionych w związku z udziałem w rozgrywkach golfowych pod warunkiem, że zwrot kosztów jest zgodny z Regułą 4-2.
Uwaga 1: Obowiązek udowodnienia wartości detalicznej danej nagrody należy do Komitetu organizującego rozgrywki.
Uwaga 2:Zaleca się, by całkowita wartość nagród w kategoriach scratch, lub
każdej kategorii handicapowej, nie przekraczała dwukrotnej wartości limitów dla turnieju 18-dołkowego; trzykrotnej wartości dla turnieju 36-dołkowego; pięciokrotnej wartości dla turnieju 54-dołkowego i sześciokrotnej wartości dla turnieju 72-dołkowego.

3-3. Nagrody okolicznościowe
a. Postanowienia ogólne
Golfista amator nie może przyjąć nagrody okolicznościowej o wartości detalicznej przekraczającej limity opisane w regule 3-2a.

b. Nagrody wielokrotne
Golfista. amator może przyjąć więcej niż jedną nagrodę okolicznościową od różnych darczyńców, nawet gdy ich łączna wartość przekracza opisany limit pod warunkiem, że nie zostaną one wręczone w sposób omijający limit kwoty za jedną nagrodę.

Reguła 4 – Wydatki

4-1. Postanowienia ogólne
Golfista amator nie może przyjmować zwrotu kosztów, w gotówce lub w inny sposób, z jakiegokolwiek źródła za udział w grze w zawodach lub pokazach golfowych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w Regułach.

4-2. Zwrot kosztów
Golfista amator może otrzymać stosowny zwrot kosztów, nieprzekraczających
kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z grą w turniejach lub pokazach golfowych w następujących przypadkach:

a. Pomoc Rodziny
Golfista amator może przyjąć zwrot kosztów od członka rodziny lub opiekuna prawnego.
b. Golfiści Juniorzy
Golfista junior może przyjąć zwrot kosztów udziału w zawodach ograniczonych wyłącznie do golfistów juniorów.

c. Rozgrywki indywidualne
Golfista amator może otrzymać zwrot kosztów udziału w rozgrywkach indywidualnych pod warunkiem, że spełnia następujące kryteria:

(i)

Kiedy rozgrywki odbywają się w kraju gracza, zwrot kosztów musi być zaaprobowany oraz wypłacony przez związek krajowy lub okręgowy.

(ii), •Gdy wydarzenie odbywa się za granicą, zwrot kosztów musi być zaaprobowany zarówno przez związek narodowy gracza, jak również kraju, w którym zawody mają się odbyć. Zwrot kosztów musi być wypłacony poprzez narodowy lub okręgowy związek gracza, lub przez władze kontrolujące grę w golfa w rejonie odwiedzanym, pod warunkiem, że został zaakceptowany do wypłaty przez narodowy związek gracza. Władze Nadzorcze mogą ograniczyć zwroty kosztów do określonej liczby dni zawodów w każdym roku kalendarzowym, a Golfista amator nie może przekroczyć tego limitu. W takim przypadku, koszty są ograniczone do pokrycia rzeczywistego czasu podróżowania oraz dni treningowych związanych z czasem trwania zawodów.
Wyjątek: Golfista amator nie może otrzymać zwrotu kosztów, bezpośrednio lub pośrednio, od profesjonalnego agenta (patrz Reguła 2-1), lub jakiegokolwiek podobnego źródła określonego przez Władze Nadzorcze.
Uwaga: Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może promować ani reklamować źródła, z którego otrzymał jakikolwiek zwrot kosztów(patrz Reguła 6-2)

d. Rozgrywki Drużynowe
Golfista amator może otrzymać zwrot kosztów, jeżeli reprezentuje:
* swój kraj,
* swój okręgowy związek,
* swój klub golfowy,
* swoje przedsiębiorstwo,
* podobny organ
w rozgrywkach drużynowych, sesji treningowej, lub obozie treningowym.
Uwaga: wyrażenie „podobny organ” dotyczy akredytowanych instytucji edukacyjnych.
Uwaga: Z wyjątkiem innych postanowień, zwrot kosztów musi być wypłacony przez organ, który golfista amator reprezentuje, lub przez władze kontrolujące grę w golfa w kraju odwiedzanym.

e. Zaproszenia nieodnoszące się do Umiejętności Golfowych
Golfista amator, który jest zaproszony do wzięcia udziału w wydarzeniu golfowym z powodów nie związanych z umiejętnościami golfowymi (np. osoba sławna, osoba związana z firmą lub klient firmy) może otrzymać zwrot kosztów.

f. Pokazy golfowe.
Golfista amator, uczestniczący w pokazie golfowym, który ma na celu wspomaganie akredytowanej organizacji charytatywnej, może otrzymać zwrot kosztów pod warunkiem, że pokaz nie odbywa się w powiązaniu z innym wydarzeniem golfowym, w którym gracz bierze udział jako zawodnik.

g. Sponsorowane rozgrywki handicapowe
Golfista amator może otrzymać zwrot kosztów, kiedy bierze udział w sponsorowanych rozgrywkach

handicapowych pod warunkiem, że rozgrywki zostały zatwierdzone w następujący sposób:
(i) Gdy konkurs ma się odbyć w kraju gracza, sponsor musi uprzednio uzyskać
roczną zgodę Władz Nadzorczych; i
(ii) Gdy zawody mają się odbyć w więcej niż jednym kraju, lub mają angażować graczy z zagranicy, sponsor musi uprzednio uzyskać zgodę Władz Nadzorczych
każdego kraju. Podanie o taką zgodę powinno być wysłane do Władz Nadzorczych w kraju, w którym rozgrywki się rozpoczynają.

Reguła 5 – Instruktaż

5-1. Postanowienia ogólne
Wyjąwszy przypadki zawarte w Regułach, golfista amator nie może otrzymywać zapłaty lub rekompensaty, bezpośrednio lub pośrednio, za udzielanie instruktażu gry w golfa.

5-2. Kiedy Wynagrodzenie jest Dozwolone
a. Szkoły, Obozy, itd.
Golfista amator, który jest
(i) zatrudniony w instytucji lub jednostce edukacyjnej, lub (ii) jako
konsultant na obozie lub innym podobnym organizowanym programie, może on otrzymać wynagrodzenie lub rekompensatę za udzielanie instruktażu golfowego uczniom tejże instytucji lub
jednostki, pod warunkiem, że łączny czas poświęcony instruktażowi golfowemu nie przekracza 50% czasu przeznaczonego na wykonywanie wszystkich obowiązków takich jak, pracownik, czy konsultant.

b. Programy Zaakceptowane
Golfista amator może otrzymać zwrot kosztów, zapłatę lub rekompensatę za udzielanie instruktażu golfowego, który jest częścią programu, zaakceptowanego wcześniej przez Władze Nadzorcze.

5-3. Instruktaż w formie pisemnej
Golfista amator może otrzymywać zapłatę lub rekompensatę za udzielanie instruktażu w formie pisemnej pod warunkiem, że jego zdolności lub reputacja jako golfisty nie były głównym czynnikiem decydującym o jego zatrudnieniu, lub zleceniu, lub sprzedaży jego dzieła.

Reguła 6 – Używanie Umiejętności Golfowych lub Reputacji

6-1. Postanowienia ogólne
Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację, nie może używać tych zdolności lub reputacji w celu promowania, reklamy lub sprzedaży czegokolwiek lub dla innych korzyści finansowych, z wyjątkiem przypadków zawartych w Regułach.

6-2. Użyczenie nazwiska lub podobizny
Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może używać tych umiejętności lub reputacji w celu otrzymania zapłaty, rekompensaty, korzyści osobistych lub innych korzyści finansowych, bezpośrednio -lub pośrednio, za udostępnienie swojego nazwiska lub podobizny do wykorzystania w reklamie lub sprzedaży czegokolwiek.
Wyjątek: Golfista Amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może użyczyć swojego nazwiska lub wizerunku w celach promocji:
(a) swojego narodowego, regionalnego, stanowego lub okręgowego związku lub stowarzyszenia, lub
(b) pod warunkiem zgody narodowego związku, (i) jakiegokolwiek turnieju lub innych zawodów, które służą najlepiej interesowi golfa, lub będą się przyczyniały do rozwoju gry albo (ii) uznanej działalności charytatywnej (lub podobnej sprawy).
Uwaga: Golfista Amator może przyjąć sprzęt od kogokolwiek zajmującego się dystrybucją tego sprzętu pod warunkiem, że nie łączy się to z żadną reklamą.

6-3. Wystąpienia Osobiste
Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może używać tych umiejętności lub reputacji w celu otrzymania zapłaty, rekompensaty korzyści osobistych lub innych korzyści finansowych, bezpośrednio lub pośrednio, za wystąpienia osobiste.
Wyjątek: Golfista amator może otrzymać zwrot kosztów rzeczywistych, związanych z wystąpieniem osobistym, pod warunkiem, że nie wiąże się to z zawodami lub pokazem golfowym.

6-4. Audycje i Publikacje
Golfista amator posiadający umiejętności golfowe lub reputację może otrzymać zapłatę, rekompensatę, korzyści osobiste lub inne korzyści finansowe za audycje lub -publikacje pod warunkiem:
(a) audycja lub publikacja stanowi część jego profesji lub rozwoju zawodowego i nie dotyczy instruktażu golfowego (Reguła 5);lub
(b) audycje lub publikacje są wykonywane w niepełnym wymiarze godzin, gracz jest faktycznie autorem komentarzy, artykułów lub książek i -nie zawierają one instruktażu gry w golfa.
Uwaga: Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może promować lub reklamować czegokolwiek w komentarzach, artykułach, lub książkach, jak również nie może użyczać swojego nazwiska lub podobizny w celu promocji lub sprzedaży tych publikacji patrz Reguła 6-2)

6-5. Darowizny, Stypendia i Pomoc Finansowa
Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może przyjmować -korzyści płynących z darowizn, stypendiów lub pomocy finansowej, z wyjątkiem tych, których warunki zostały zatwierdzone przez Władze Nadzorcze.

6-6. Członkostwo
Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację nie może przyjmować członkostwa lub przywilejów od klubów golfowych, bez uiszczenia pełnych opłat związanych z daną klasą członkostwa lub przywileju, jeśli została mu złożona taka propozycja w celu zachęty do gry dla tego
klubu, czy pola.

Reguła 7 – Inne Zachowania Nie adekwatne do Amatorstwa

7-1. Zachowanie Szkodliwe dla Amatorstwa
Golfista. amator nie może postępować w sposób uważany za szkodliwy dla najlepiej pojętego interesu
gry amatorskiej.

7-2. Zachowanie Sprzeczne z Celem i Duchem Reguł
Golfista amator nie może podejmować żadnego działania, włącznie z działaniami związanymi z hazardem golfowym, które są sprzeczne z celem i duchem Reguł.
(Wytyczne dotyczące hazardu – patrz Appendix)
REGUŁA 8. Procedury egzekwowania reguł

Reguła 8 – Procedura Egzekwowania Reguł

8-1. Decyzja o Naruszeniu
Jeżeli Komitet otrzyma zgłoszenie o możliwości naruszenia Reguł przez osobę deklarującą się jako golfista amator, wówczas zadaniem Komitetu jest zdecydować czy naruszenie rzeczywiście wystąpiło. Każdy przypadek będzie rozpatrywany w całej rozciągłości zaakceptowanej przez Komitet i rozważony w zakresie meritum. Decyzja Komitetu jest ostateczna, z zastrzeżeniem złożenia apelacji zgodnie z niniejszymi Regułami.

8-2. Egzekwowanie
Po podjęciu decyzji, iż osoba naruszyła Reguły, Komitet może zdecydować o odebraniu Statusu Amatora lub wymagać od osoby do zaprzestania określonych działań, jako warunek utrzymania jego Statusu Amatora.
Komitet powinien powiadomić zainteresowaną osobę, oraz może powiadomić zainteresowane związki golfa, o wszelkich działaniach podjętych w oparciu o Regułę 8-2.

8-3. Procedura apelacyjna
Każda Władza Nadzorcza powinna ustanowić odpowiedni przebieg lub procedurę, na podstawie, której jakakolwiek decyzja w zakresie egzekwowania Reguł może być poddana apelacji przez osobę, której ta decyzja dotyczy.
Uwaga: Osoba, której Władzą Nadzorczą jest R&A;, a której dotyczy decyzja wydana przez R&A;Amateur Status Committee w związku z egzekwowaniem tych Reguł może wnieść apelację od tej decyzji do R&A;Appeals Committee.

Reguła 9 – Przywracanie Statusu Amatora

9-1. Postanowienia ogólne
Wyłączną władzę w kwestii przywracania Statusu Amatora, okresu oczekiwania lub odmowy jego przywrócenia ma Komitet, po uwzględnieniu apelacji określonej w Regułach.

9-2. Podania o przywrócenie statusu amatora.
Każde podanie o przywrócenie statusu amatora będzie rozpatrywane w zakresie meritum, z uwzględnieniem poniższych zasad:

a. Oczekiwanie na przywrócenie statusu amatora
Profesjonalista ma przewagę nad golfistą amatorem dzięki swemu poświęceniu grze będącej jego profesją; inne osoby naruszające reguły również osiągają korzyści niedostępne golfistom amatorom. Gracze ci niekoniecznie tracą te korzyści, decydując się na zaprzestanie naruszania Reguł. Z tego powodu gracza składającego podanie o przywrócenie statusu amatora będzie obowiązywał okres oczekiwania wyznaczony przez Komitet. Okres ten rozpoczyna się od momentu ostatniego naruszenia przez niego Reguł, chyba, że Komitet zdecyduje, iż okres ten ma się rozpocząć od:
a.momentu, kiedy Komitet dowiedział się o ostatnim naruszeniu, b. innej daty określonej przez Komitet.

b.Okres oczekiwania
(i) Profesjonalizm
Generalnie, długość okresu oczekiwania zależy od czasu, w ciągu, którego gracz naruszał Reguły. Jednakże żaden składający podanie nie będzie się kwalifikował do przywrócenia mu statusu amatora, dopóki nie zacznie się stosować do reguł przez okres co najmniej roku. Zalecane jest stosowanie przez Komitet następujących wskazówek przy wyznaczaniu okresów oczekiwania:
Okres łamanie reguł: Okres oczekiwania na przywrócenie statusu amatora:

poniżej 5 lat 5 lat lub więcej

1 rok 2 lata

Okres oczekiwania może być wydłużony, jeżeli składający podanie grywał często o nagrody pieniężne, bez względu na osiągnięte wyniki. W każdym przypadku, Komitet ma prawo przedłużenia lub skrócenia okresu oczekiwania.
(ii) Inne naruszenie reguł
Zwykle, wymagany okres oczekiwania na przywrócenie statusu amatora będzie wynosił jeden rok.
Jednak w przypadkach, gdy naruszenie Reguł uważa się za rażące, okres ten będzie wydłużony.

c. Liczba możliwych przywróceń statusu amatora
W normalnych warunkach danej osobie status amatora nie jest przywracany więcej niż dwa razy.
d. Osoby o sławie narodowej, które naruszały status amatora przez okres dłuższy niż pięć lat, nie będą w zasadzie kwalifikowały się do przywrócenia im statusu amatora.
e. Status gracza oczekującego na przywrócenie statusu amatora.
W okresie oczekiwania na przywrócenie statusu amatora, składający podanie musi stosować się do Reguł obowiązujących golfistę amatora.
W okresie tym gracz taki nie kwalifikuje się do udziału w żadnych turniejach jako gofista amator. Może jednak brać udział i wygrywać nagrody w turniejach organizowanych jedynie dla członków swego klubu, pod warunkiem otrzymania zgody władz klubu. Nie może on reprezentować swego klubu w rozgrywkach przeciwko innym klubom, chyba, że otrzyma on zgodę wszystkich klubów biorących udział rozgrywkach, oraz Komitetu organizacyjnego.
Składający podanie o przywrócenie statusu amatora, może brać udział w zawodach przeznaczonych nie tylko dla golfistów amatorów, pod warunkiem, że w zgłoszeniu poda, że ubiega się o przywrócenie statusu amatora i regulamin turnieju na to zezwala. Musi on zrezygnować z prawa do nagrody pieniężnej i nie może przyjąć żadnej nagrody przeznaczonej dla golfisty amatora. (Reg. 3-1)

9-3. Procedura ubiegania się o apelację
Każde podanie o przywrócenie statusu amatora musi być przedłożone Komitetowi zgodnie z ustalonymi procedurami i musi zawierać informacje wymagane przez Komitet.

9-4. Procedura apelacyjna
Każda władza nadzorcza powinna dysponować odpowiednią procedurą, według której decyzja o przywrócenie statusu amatora może być poddana apelacji przez osobę, której ta decyzja dotyczy.
Uwaga: Osoba, której władzą nadzorczą jest R&A;i której decyzja Amateur Status Committee R&A;w związku z przywróceniem statusu amatora dotyczy, może wnieść apelację od tej decyzji do Amateur Status Appeals Committee R&A;.

Reguła 10 – Decyzja Komitetu

10-1. Decyzja Komitetu
Decyzja Komitetu jest ostateczna, ale z możliwością apelacji opisanej w regułach 8-3 i 9-4.

10-2. Wątpliwości związane z regułami
Jeśli Komitet Władzy nadzorczej innej niż R&A;uzna, że dany przypadek budzi wątpliwości lub nie jest ujęty w Regułach, przed podjęciem decyzji powinien skonsultować się z Amateur Status Committee of the R&A;.

Appendix – Wytyczne dotyczące gier hazardowych.

Ogólne.
„Golfista amator” to gracz, który traktuje grę jako sport nieprzynoszący korzyści ani dochodów. Korzyści finansowe w golfie amatorskim, wynikające z różnych form gier hazardowych lub zakładów, mogą doprowadzić do nadużyć w stosunku do Reguł zarówno w grze, jak i manipulacji handicapami, co może zagrażać idei uczciwości gry w golfa.
Jest wyraźna różnica pomiędzy grą o nagrody pieniężne (Reguła 3-1), grą hazardową i zakładami, niezgodnymi z założeniami i duchem Reguł (Reguła 7-2), a formami gry hazardowej lub zakładami, które same w sobie nie są łamaniem Reguł. Golfista amator lub Komitet odpowiedzialny za turniej, w którym biorą udział golfiści amatorzy, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania Reguł, powinni skonsultować się z Władzą Nadzorczą. W przypadku braku wytycznych, wskazane jest nie przyznawanie nagrody pieniężnej, co pozwoli mieć pewność, że zgodność z Regułami zostanie zachowana.

Dopuszczalne Formy Hazardu.

Nie jest zabroniony hazard nieformalny lub zakłady wśród indywidualnych graczy lub zespołów, gdy jest to sporadyczne.
Nie jest możliwe dokładne zdefiniowanie nieformalnego hazardu lub zakładu, jednakże cechy towarzyszące takim grom hazardowym lub zakładom to:
– gracze generalnie znają się nawzajem;
– udział w zakładzie lub grze hazardowej jest dobrowolny i ograniczony do graczy;

– cała suma wygranych przez graczy pieniędzy została wpłacona przez samych graczy; oraz
– suma wygranych nie jest ogólnie uważana za wysoką.

W związku z powyższym, gry hazardowe lub zakłady są dopuszczalne pod warunkiem, że podstawowym celem jest gra dla przyjemności, a nie dla zysków pieniężnych.

Niedozwolone Formy Hazardu.

Inne formy hazardu lub zakładów, w których wymagane jest uczestnictwo graczy (np. obowiązkowe totalizatory), lub które mają potencjalną możliwość zaangażowania dużych sum pieniędzy (np. calcuttas lub totalizatory aukcyjne – w których gracze lub zespoły są sprzedawane aukcyjnie) nie są dozwolone.

W innych przypadkach trudno jest zdefiniować, niedozwolone formy hazardu lub zakładów w sposób szczegółowy, jednak niektórymi cechami takich niedozwolonych form będą:
– udział w grze hazardowej lub zakładach, które dostępne są dla osób niebiorących udziału w zawodach
– znaczna suma zaangażowanych pieniędzy.

Udział golfisty amatora w niedozwolonej formie hazardu lub zakładów, może być uważane za niezgodne z duchem Reguł Reguła 7-2) i może doprowadzić do utraty Statusu Amatora.

Turnieje zorganizowane, które są kształtowane lub ukierunkowane w celu wykreowania nagród pieniężnych są zabronione. Jeżeli gracze uczestniczący w takich zawodach nie zgłoszą uprzednio rezygnacji z prawa do nagrody pieniężnej będą uważani za grających o nagrody pieniężne, a zatem łamiących Regułę 3-1.

Uwaga: Reguły Statusu Amatora nie mają zastosowania do zakładów lub gier hazardowych, w których gracze amatorzy stawiają na wyniki turnieju dotyczącego lub zorganizowanego wyłącznie dla graczy zawodowych.