KONTROWERSYJNY REGULAMIN!!!

Na stronach internetowych golfnews.pl pojawił się post Wojciecha Pijanowskiego dotyczący regulaminu ogólnego turniejów przygotowanego przez PZG. Publikujemy naszym zdaniem nieco szokujący fragment tegoż regulaminu zamieszczonego na portalu golfnews.pl

Z informacji jakie uzyskaliśmy od pełnomocnika PZG , regulamin został przesłany do kapitanów klubów z prośbą o ewentualne uwagi. Jak dotąd nie wpłynęły żadne uwagi. Sprawdziliśmy i jakoś nikt z naszych znajomych nie otrzymał jak dotąd jakiejkolwiek korespondencji odnośnie tegoż regulaminu z żadnego klubu. Według redakcji regulamin ów budzi pewne kontrowersje. I chyba warto byłoby się temu “tworkowi” baczniej przyjrzeć.

Zwłaszcza punk C, który odbieramy jako w pewnym sensie cenzurę i według nas nie jest on zgodny z kilkoma przepisami nadrzędnymi. Kilka z nich postanowiliśmy tu celem przypomnienia przytoczyć.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
USTAWA
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
(Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r.)
4. Rozdział 1
Przepisy ogólne
5. Art. 1.
Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.
Art. 4.
1. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdzielcze i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek są obowiązane do udzielania prasie informacji o swojej działalności.
2. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą.
Art. 5.
1. Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie.
2. Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
Art. 15.
1. Autorowi materiału prasowego przysługuje prawo zachowania w tajemnicy swego nazwiska.
2. Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy:
1. danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych,

Art. 43.
Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej
ˇ podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 44.
1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności .

Jeżeli masz na ten temat swoje zdanie. Jesteś za lub zbulwersował Cię ten temat, napisz do nas swój komentarz. Opublikujemy go na naszych stronach. Nie pozostawaj bierny dotyczy to także Ciebie!
I jeżeli zastrzeżesz sobie prawo do zachowania w tajemnicy twojego nazwiska, zgodnie z art.15 na pewno to uszanujemy!

MOŻESZ RÓWNIEŻ WYRAZIĆ SWOJE ZDANIE ODPOWIADAJĄC
NA PYTANIE ZAWARTE W NASZEJ SĄDZIE NA STRONIE GŁÓWNEJ.

Czy uważasz, że regulamin turniejów PZG powinien zostać zmieniony?

Oto tekst który ukazał się na stronach golfnews.pl

Regulamin Ogólny Turniejów GMS PZG 23.02.2009 Wojciech Pijanowski

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
na stronie internetowej PZG w zakładce Turnieje, Golf Master Series, pojawił się Regulamin Ogólny Turniejów a w nim między innymi punkt 26, który cytuje poniżej:

26. Postanowienia końcowe
a) Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia.
b) Wszelkie decyzje podjęte przez Komitet Turnieju będą ostateczne.
c) Uczestnicy turniejów z cyklu GMS zobowiązują się do nie krytykowania publicznie stanu
pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych. Wszelkie uwagi winny być
zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju. Złamanie niniejszego
zobowiązania może skutkować podjęciem kroków dyscyplinarnych względem danego
gracza, łącznie z zakazem startów w turniejach z serii GMS.
d) Rejestracja na turniej z serii GMS oznacza, że:
i. zawodnik zapoznał się treścią Regulaminu Ogólnego Turniejów Mistrzowskich PZG –
Golf Masters Series (GMS).
ii. zawodnik zapoznał się z treścią regulaminów poszczególnych turniejów z serii GMS.
iii. zawodnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie spowodowane lub doznane
uszkodzenia ciała i mienia.
iv. zawodnik zgadza się i zezwala na fotografowanie swojej osoby podczas turnieju oraz na
publikowanie tych zdjęć przez organizatorów turniejów lub osoby z nimi związane.
v. zawodnik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Polskiego Związku Golfa oraz
osób z nim związanych, w tym członków Komitetu Turnieju.

Zachęcam do przeczytania całego regulaminu, lecz szczególnie proszę o komentarze, co sądzicie o punkcie 26 . I proszę o poważne komentarze.

Sonda