Sprzęt – kije

Sprzęt – kije
W niniejszym artykule o regułach dotyczących sprzętu zajmiemy się kijami

Reguła 4 wymaga, aby każdy z graczy posiadał kije odpowiadające parametrom oraz specyfikacjom zgodnym z tymi zawartymi w Załączniku II Reguł Gry w Golfa. Ponadto określa nam, ile kijów możemy nieść podczas regulaminowej rundy oraz co zrobić, gdy któryś z kijów zostanie uszkodzony.
Za grę kijem nie spełniającym wymogów Reguły jest dyskwalifikacja. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kij nie spełnia wymogów, ponieważ został zużyty podczas normalnego użytkowania (przykład: rowki kija).

Reguła 4-2 mówi, że podczas trwania regulaminowej rundy charakterystyka gry kija golfowego nie może być świadomie zmieniana przez regulowanie lub w jakikolwiek inny sposób oraz, że żaden obcy materiał nie może być zakładany na lico główki kija w celu wpływania na ruch piłki. Karą za złamanie reguły 4-2 jest dyskwalifikacja, chyba że gracz nie wykonał kijem niezgodnym z regułami uderzenia. W tym przypadku karą za niesienie kija niezgodnego z regułą jest:
w match play – po zakończeniu dołka, na którym złamanie Reguły zostało odkryte, stan meczu musi zostać skorygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce. Maksymalne odliczenie na rundę: dwa dołki.
stroke play – dwa uderzenia karne za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę: cztery uderzenia.
match lub stroke play- jeżeli reguła została złamana pomiędzy dwoma dołkami, kara przydzielana jest do następnego dołka.
Każdy kij lub kije niesione niezgodnie z Regułą 4-1 lub 4-2 muszą zostać zadeklarowane jako wyłączone z gry swojemu przeciwnikowi w match play lub markerowi albo współzawodnikowi w stroke play natychmiast po odkryciu, że nastąpiło złamanie Reguły. Jeżeli gracz tego nie zrobi, zostanie zdyskwalifikowany.

Reguła 4-3
Jeśli podczas trwania regulaminowej rundy kij gracza został uszkodzony wskutek normalnego jego użytkowania, gracz może:
– używać go w stanie uszkodzonym przez resztę regulaminowej rundy,
– bez zbytniego opóźniania gry naprawić kij lub oddać go do naprawy,
– skorzystać z dodatkowej opcji możliwej tylko wtedy, kiedy uszkodzony kij jest niezdatny do gry, zastępując uszkodzony kij innym. Wymiana kija nie może nadmiernie opóźniać gry i nie może polegać na pożyczeniu kija wybranego do gry przez inną osobę grającą w danej chwili na tym samym polu golfowym.

Przykłady które określają „normalne użytkowanie” dodatkowo do takich sytuacji jak wykonywanie uderzenia, próbnego swingu lub próbnego uderzenia to:
– wkładanie lub wyciąganie kija z torby,
– użycie kija do szukania lub wyciągania piłki,
– opieranie się na kiju podczas: oczekiwania na grę, kładzenia piłki na tee, wyciągania piłki z dołka,
– przypadkowe upuszczenie kija.

Przykłady które określają działania nie będące „normalnym użytkowaniem”, to:
– rzucanie kijem ze złości
– wrzucenie ze złością kija do torby
– celowe uderzenie np. w ziemię lub w drzewo inne niż podczas wykonywania uderzenia, próbnego swingu lub próbnego uderzenia.

Reguła 4-4 określa też z iloma kijami w torbie powinniśmy rozpocząć grę.
Wprowadzono tę regułę w 1938 roku po tym, jak niektórzy gracze zaczęli nosić ponad 20 kijów.
Gracz nie może rozpocząć regulaminowej rundy z więcej niż czternastoma kijami. Jest on ograniczony do wybranych kijów na okres trwania tej rundy, chyba że zaczynał rundę z liczbą kijów mniejszą niż czternaście; wówczas może sobie dobrać dowolna liczbę kijów, ale tak, aby ich łączna liczba nie przekroczyła czternastu. Dodanie kija lub kijów nie może nadmiernie opóźniać gry (Reguła 6-7), a gracz nie może ani wziąć, ani pożyczyć kija wybranego do swojej gry przez inna osobę, grająca w danej chwili na tym samym polu golfowym.

Partnerzy mogą dzielić się kijami pod warunkiem, że łączna liczba kijów u obydwu partnerów nie przekracza czternastu.

Karą za złamanie tej reguły, bez względu na to, ile jest nadliczbowych kijów:
match play- po zakończeniu dołka, na którym złamanie reguły zostało odkryte, stan meczu musi zostać skorygowany poprzez odjęcie jednego dołka za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce. Maksymalne odliczenie na rundę: dwa dołki.
stroke play- dwa uderzenia karne za każdy dołek, na którym wykroczenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę; cztery uderzenia.