Głosowano jednomyślnie!

Głosowano jednomyślnie!
Dzisiejsze wlane zgromadzenie PZG rozpoczęto w drugim terminie. Spowodowane to było (bez urazy) żenująco niską frekwencją delegatów. Na ok. 75 uprawnionych, zgromadzenie swoją obecnością zaszczyciło 27 delegatów. Wydawałoby się, że coś tak ważnego jak zmiana statutu spowoduję większą aktywność klubów. Możemy wysnuć wniosek , że albo proponowana wersja statutu jest tak doskonała iż nie ma o czym dyskutować , albo jest ona większości delegatów (klubów) obojętna? Dyskusja a raczej wyrażanie swoich opinii na temat niektórych zapisów statutu , przez delegatów świadczy o tym że trzeba go jeszcze dopracować. Nie wystarczająca liczba delegatów spowodowała, że głosowanie nad jego zatwierdzeniem musiano odłożyć na następne walne zgromadzenie. Może to i lepiej bo bez emocji i na chłodno będzie się można nad niektórymi zapisami zastanowić i rozważyć różne propozycje zapisów, których jednak trochę z sali padło. Niektóre niejasności zostały wyjaśnione inne trzeba jeszcze dopracować. Sprawa statutu pozostaje zatem nadal otwarta i zarząd jak stwierdzono czeka na pisemne przekazanie wątpliwości i propozycji.Według nas można to zrobić elektronicznie. Przypomnijmy jednak, że związek jest zobligowany do uchwalenia statutu w tym roku i tak naprawdę to czasu za wiele nie ma.
Pozostałe kwestie które głosowano przeszły jednomyślnie i dawno już delegaci nie byli tak zgodni. Zaakceptowano jednomyślnie nowego wiceprezesa zarządu Pana Jacka Sochę, który odpowiada za finanse związku. Po streszczeniu sprawozdania komisji rewizyjnej (chciałoby się napisać jak zwykle) jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi PZG.
Ze sprawozdania Prezesa PZG , szczególnie zainteresowało nas zlecenie przez PZG, dokonania opinii prawnej –rozwiązań prawno podatkowych dla prywatnych obiektów golfowych. Jak zapewnił nas sam Prezes – będzie ona udostępniona każdemu zainteresowanemu, kto zwróci się w tej sprawie do związku. Z uwagi na złożoność problemu i różnorodność zagadnień oraz możliwości postanowiono udostępniać tę opinię pod konkretne zapytania.
Jednomyślność głosowań jak i uwagi odnośnie statutu wydają się wskazywać, że zarząd cieszy się zaufaniem środowiska golfowego, ale także jest bacznie obserwowany.

Zobacz