ABGC i działka 89

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW AMBER BALTIC GOLF CLUB ORAZ GOLFISTÓW PZG DOTYCZĄCA SEZONU GOLFOWEGO 2015

Szanowni Członkowie naszego klubu, Szanowni Golfiści,

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie sezonu 2015 Zarząd Golf Amber Baltic oraz Amber Baltic Golf Management pragnie niniejszym poinformować o sytuacji prawnej pola golfowego mającej istotne znaczenie dla jego funkcjonowania.

1. Sprawa działki 89 (cześć dołka nr 8 i 9).

Działka nr 89 – w kontekście całego pola golfowego w Kołczewie – stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania w związku z bezprecedensowym, wrogim wtargnięciem na jej teren osób działających na zlecenie Centurio Sp. z o.o.

W odpowiedzi na powyższe działania Centurio, Golf Amber Baltic Sp. z o.o. złożyła pozew o ochronę bezprawnie naruszonego posiadania(wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia) w szczecińskim Sądzie Rejonowym. Postanowieniem z dnia 6 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie zakazał firmie Centurio prowadzenia jakiejkolwiek działalności na działce 89 i poruszania się po terenie całego pola golfowego. W dniu 2 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (II instancji) wydał ostateczne i prawomocne Postanowienie, które w całości podtrzymuje i wyjaśnia sens Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 6 września 2013 r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dn. 22 grudnia 2014 r. jednoznacznie potwierdzony został fakt i prawo Golf Amber Baltic do posiadania działki 89 oraz działek drogowych o numerach 111, 566, 567, 568, 569/1, 587, 582, 586, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W uzasadnieniu Postanowienia z dn. 22 grudnia 2014 r. Sąd podkreślił, że stosownie do art. 365 par.1 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Moc wiążąca orzeczenia oznacza konieczność jego respektowania.”.

Wszystkie ww. Postanowienia są dostępne w recepcji klubu dla zainteresowanych.

Reasumując w 2015 roku pole golfowe będzie funkcjonowało w swoim normalnym kształcie, z wykorzystaniem działki 89, tj. części dołków nr 8 i 9.

Na powyższe nie ma wpływu fakt zmiany właściciela działki 89, która nastąpiła w dniu 24 października 2014 r., kiedy to Gmina Wolin sprzedała działkę 89 firmie Avi Havi (wcześniej Kollodium). Zmiana właściciela działki nie podważa prawa do posiadania działki 89 przez Golf Amber Baltic.
2. Sprawa działek drogowych Skarbu Państwa na terenie pola golfowego.

Firmy Centurio i Avi Havi wielokrotnie wprowadzały adresatów swojej korespondencji w błąd, twierdząc że działki Skarbu Państwa nr 567, 568 oraz 587, znajdujące się na terenie pola golfowego są drogami publicznymi, ogólnodostępnymi. Właścicielem ww. działek jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Starosta Kamieński, a działki te pomimo iż w ewidencji gruntów są oznaczone jako działki drogowe nie spełniają takich funkcji, nie są fizycznie wyznaczone i na powyższych nieruchomościach nie istnieją żadne znaki graniczne. Dlatego nie należną one do żadnej z kategorii dróg publicznych, w związku z czym stanowią drogi wewnętrzne (podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Działki te zajęte są częściowo przez pole golfowe, częściowo przez zbiorniki wodne i częściowo przebiegają przez las.

W związku z powyższym nie istnieje bezpośredni dostęp do działki 89 przez jakiekolwiek działki Skarbu Państwa. Avi Havi kupując od Gminy Wolin działkę 89 w październiku 2014 r. była poinformowana w akcie notarialnym o braku drogi dojazdowej do tej działki. Obecnie firmie Avi Havi przysługuje jedynie sądowe roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej do działki 89. O zakazie poruszania się po polu golfowym, w tym działce 89 firma Avi Havi zostanie poinformowana przez pełnomocnika Golf Amber Baltic – kancelarię prawną. Rozsyłane przez Avi Havi informacje o posiadaniu prawa dojścia do działki 89 mają na celu stworzenie wrażenia braku integralności pola golfowego, a tym samym zagrożenia jego działalności.

Dodatkowo w dniu 5 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Świnoujściu udzielił Spółce Golf Amber Baltic zabezpieczenia w sprawie z wniosku Golf Amber Baltic przy udziale Skarbu Państwa – Starosty Kamieńskiego w sprawie o stwierdzenie nabycia przez Golf Amber Baltic przez zasiedzenie prawa własności działek gruntu o numerach 567, 568, 586, 587, tym samym uprawdopodobnił zasiedzenie przedmiotowych nieruchomości przez Golf Amber Baltic (Postanowienie Sądu w recepcji klubu).

3. Sprawa apartamentów na polu golfowym.

Informujemy, że teren pola golfowego objęty jest programem “Natura 2000” i w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin teren ten przeznaczony jest na działalność rekreacyjną – pole golfowe, a nie na budowę apartamentów. Oferowanie apartamentów – wcześniej przez firmę Centurio, a obecnie przez Avi Havi w środku pola golfowego jest naruszeniem rzetelności działalności gospodarczej i świadomym wprowadzaniem adresatów tej oferty w błąd, jak również działaniem na niekorzyść Golf Amber Baltic z wykorzystaniem wizerunku pola golfowego co potwierdził Sąd Okręgowy Postanowieniem z dn. 2 kwietnia 2014 r. (Postanowienie Sądu w recepcji klubu).

Ze zleconego przez Golf Amber Baltic opracowanie dotyczącego określenia walorów przyrodniczych obszaru bezpośrednio sąsiadującego z działką 89 wynika, że teren pola golfowego oraz zbiorniki wodne są cyt. “stabilnym i cennym biotopem dla dwóch gatunków, będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 “Wolin i Uznam” PLH 320019 – traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego”. Budowa apartamentów w tym obszarze jest niemożliwa, a do dziś żaden podmiot nie wystąpił do Gminy Wolin o ustalenie warunków zabudowy.
Oferowanie przez Avi Havi budowy apartamentów jako inwestycji XXII wieku, czyni tę ofertę niedorzeczną i śmieszną.

4. Sprzedaż pola golfowego przez Agencję Nieruchomości Rolnych OT Szczecin

Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie na wniosek Golf Amber Baltic rozpoczęła w 2012r. proces sprzedaży pola golfowego. W wyniku przeprowadzonej procedury ukazał się w dn. 12 grudnia 2014 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zgodnie z Wykazem opublikowanym na stronach ANR oraz w prasie (tak więc informację ogólnodostępną) spółce Golf Amber Baltic przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia pola golfowego. Informacje o dalszej procedurze sprzedaży pola golfowego będą dostępne w Agencji Nieruchomości Rolnych, jak również w Spółce. Do czasu rozstrzygnięć o sprzedaży obowiązuje umowa dzierżawy zawarta do 2026 r., która zabezpiecza prawo Golf Amber Baltic do prowadzenia działalności na polu golfowym również w 2015 roku.

Mając wszystkie ww. kwestie na uwadze nie widzimy zagrożeń dla kontynuacji działalności pola golfowego na jego całym terenie analogicznie jak w roku 2014.

Szanownych Członków ABGC oraz Golfistów informujemy, że na stronie internetowej dostępny jest program turniejów na rok 2015, do udziału w których zachęcamy.

Rok 2015 jest rokiem 20-lecia turnieju golfowego Polonia Cup, w związku z tym liczymy na znaczący udział naszych członków w tym jubileuszowym turnieju, na który zapraszamy tradycyjnie na początek sierpnia. W czerwcu natomiast będziemy mieli zaszczyt gościć Mistrzostwa Polski Mid Amatorów i Seniorów organizowane przez Polski Związek Golfa.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje jednoznacznie odpowiadają na zadawane pytania o zasady funkcjonowania i przyszłość pola golfowego Amber Baltic w 2015 roku.

Zarząd Zarząd

Golf Amber Baltic Sp. z o.o. Amber Baltic Golf Management Sp. z o.o.

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl