PROCEDURY SANITARNE I ZASADY UPRAWIANIA GOLFA PODCZAS EPIDEMII WIRUSA COVID-19

Zarząd PZG, przyjął dzisiaj uchwalę regulującą ‘Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania.

Procedury sanitarne i zasady uprawiania golfa podczas epidemii
wirusa COVID-19 obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania
Podstawa prawna:
Art. 13.1 pkt.2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 6 pkt 2 i 4 Statutu Polskiego Związku Golfa Wytyczne R&A dotyczące stosowania reguł gry w golfa w związku z epidemią wirusa COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. Uchwała Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 4 maja 2020 r. na podstawie § 20 pkt. 8Statutu Polskiego Związku Golfa.


I. Wprowadzenie:

Na potrzeby niniejszego dokumentu, określającego zasady uprawiania golfa i procedury sanitarne obowiązujące na polach golfowych podczas epidemii wirusa COVID-19, dokonuje się interpretacji i doprecyzowania pojęcia pola golfowego funkcjonującego w odrębnych przepisach, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu.

Pole golfowe jest kompleksem wydzielonych obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania i treningu gry w golfa. W skład pola golfowego, oprócz budynków administracyjnych i zaplecza gospodarczego, wchodzić mogą następujące obiekty:

 • Maksymalnie 18 odrębnych skalibrowanych boisk do gry w golfa (dołki golfowe).
 • Maksymalnie 9 odrębnych nieskalibrowanych boisk do gry w golfa (dołki golfowe).
 • Boisko treningowe typu chipping green.
 • Boisko treningowe typu putting green.
 • Boisko treningowe typu strzelnica (driving range).

Każdy z obiektów sportowych (boisk) wchodzących w skład pola golfowego powinien posiadać co najmniej 90 m2 (15 m2 x 6 osób) powierzchni.

Zarządca pola golfowego jest odpowiedzialny za wytyczenie i oznaczenie obiektów do gry i uprawiania golfa oraz wdrożenie odpowiednich procedur sanitarnych zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego dokumentu oraz obowiązujących przepisów prawa.

II. Podstawowe procedury bezpieczeństwa bezwzględnie wiążące:

Funkcjonowanie pola golfowego i korzystanie z jego infrastruktury jest możliwe jedynie pod warunkiem, że jego zarządca:

 • weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego – na jednym dołku golfowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób korzystających z dołka golfowego, z wyłączeniem obsługi pola golfowego;
 • wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą);
 • zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 • zapewnia dezynfekcje urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 • ogranicza kontakt między grupami korzystających – obowiązek zachowania dystansu społecznego min. 2 metry pomiędzy ćwiczącymi i pozostałymi osobami obecnymi na obiekcie;
 • egzekwuje od osób korzystających z obiektu lub sprzętu sportowego obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu i przy opuszczeniu terenu obiektu;
 • egzekwuje od osób przebywających na obiekcie oraz obsługi obiektu obowiązek zasłaniania ust i nosa (z tego obowiązku zwolnieni są grający i ćwiczący oraz trenerzy i sędziowie);
 • przestrzega zakazu organizacji turniejów golfowych.
  Powyższe wymogi wynikają z prawa powszechnie obowiązującego i ich nie przestrzeganie, może skutkować wymierzeniem sankcji karnych lub administracyjnych przez właściwe organy państwowe, w tym zamknięciem pola golfowego na czas stanu epidemii. Zachowanie
  bezpieczeństwa na polu golfowymi i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii ma charakter priorytetowy.
  III.Modyfikacje reguły gry w golfa obowiązujące podczas epidemii:
 • Gracz jest zobowiązany samodzielnie zapisywać swoje wyniki na karcie wyników i nie przekazywać jej pozostałym współgraczom.
 • Marker jest zwolniony z obowiązku pisemnej autoryzacji wyników współgracza. Potwierdzenia uzyskanych wyników dokonuje się ustnie lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej PZGolf lub Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG. Skan wypełnionej karty wyników można również przesłać do klubu macierzystego
  w celu wprowadzenia jej do systemu.
 • Należy unikać:
  – dotykania i wyjmowania flag z dołków podczas gry i treningu;
  – używania grabi w obszarze bunkrów – piasek w bunkrze należy wyrównywać stopą lub kijem golfowym;
  – dotykania i podnoszenia piłek innych graczy lub trenujących;
  – usuwania, dotykania markerów dystansu, palików obszarów kary, terenów w naprawie, czy innych palików i znaczników znajdujących się na polu golfowym. Są to sztuczne utrudnienia nieruchome.
 • W celu uniknięcia dotykania piłki i flagi przy wyciąganiu piłki z dołka, należy podporządkować się decyzjom zarządcy pola golfowego w zakresie praktycznego wdrożenia modyfikacji definicji dołka lub piłki w dołku, poprzez zastosowanie rozwiązań wskazanych w pkt. V 12). Wyniki uzyskiwane w ten sposób z rund pozaturniejowych
  (dawniej EDS) są kwalifikowane na cele handicapowe, chyba że klubowa komisja HCP postanowi inaczej.
  IV. Rekomendacje i standardy zachowania graczy:
 • Zawsze zgłaszaj swoją obecność na obiekcie obsłudze pola golfowego w celu umożliwienia rejestracji.
 • Po wykonanym uderzeniu z bunkra wyrównaj dokładnie piasek stopą lub kijem golfowym;
 • Nie witaj się ze współgraczami, ani nie dziękuj po rundzie poprzez podanie ręki.
 • Zachowaj dystans społeczny min. 2 metry.
 • Na obiektach treningowych korzystaj z własnych piłek.
 • Na driving range zajmuj co drugie stanowisko.
 • Nie korzystaj z ławek ustawionych na polu oraz myjek do piłek.
 • Rundy pozaturniejowe (dawne EDS) rejestruj za pośrednictwem aplikacji mobilnych PZGolf lub za pośrednictwem Konta Golfisty w serwisie internetowym PZG.
 • Na pole golfowe przyjeżdżaj w stroju sportowym.
 • Ogranicz do niezbędnego minimum korzystanie z domku klubowego oraz bezpośrednie kontakty z innymi graczami i pracownikami obsługi pola golfowego.
 • Płać online lub za pośrednictwem kart płatniczych.
 • Graj w maksymalnie 3 osobowych grupach (flajtach) w celu zachowania odpowiedniego tempa gry i przestrzegania ograniczeń w zakresie maksymalnie 6 osób na dołek.
 • Bądź zawsze wyposażony w środki do dezynfekcji.
 • Dezynfekuj swój sprzęt przed i po grze lub treningu.
  V. Rekomendacje dla zarządców pól golfowych:
 • Wywieś obowiązujące zasady i przepisy korzystania z obiektu w widocznym dla wszystkich miejscu lub powiadom zainteresowanych w inny sposób, który pozwoli upewnić ci się, że nie tylko zapoznali się z przedmiotowymi regułami, ale także je zrozumieli.
 • Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia co do maksymalnie 6 osób na dołek, organizuj grę na polu w 3 osobowych grupach (flajtach).
 • Maksymalnie ogranicz działalność domku klubowego, recepcji i wózkowni, lub wyłącz je zupełnie z użytku.
 • Grabie z bunkrów należy usunąć. Można oznaczyć w widoczny sposób obszary waste, w celu wyraźnego rozróżnienia ich od bunkrów (z usuniętymi grabiami).
 • Ławki oraz myjki do piłek powinny, w miarę możliwości, zostać usunięte z pola lub wyłączone z użytkowania.
 • Zapewnij środki odkażające w najczęściej użytkowanych miejscach (recepcja, łazienka,WC, maszyny przy driving range).
 • Regularnie dezynfekuj najczęściej dotykane miejsca (lada recepcji, terminal do kart płatniczych, klamki, klawiatury, telefony, obszar łazienki i WC).
 • Zachęcaj graczy do niekorzystania z meleksów. Po każdym użyciu / wypożyczeniu dezynfekuj meleksy (kierownica, siedzenia, miejsce na kubek czy na kartę wyników) oraz wózki golfowe (rączki). Zachowaj limit 1 osoby na meleks, z wyłączeniem osób wspólnie mieszkających.
 • Zapewnij personelowi rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji oraz co najmniej 2 metrowy odstęp pomiędzy stanowiskami pracy.
 • Działalność sklepów, restauracji i hoteli powinna być zgodna z aktualnymi przepisami prawa.
 • Wyznacz miejsca do spożywania posiłków oraz odpoczynku.
 • W celu uniknięcia dotykania przez graczy dołków i flag przy wyciąganiu piłek można zastosować następujące rozwiązania, które powinny jednakowo obowiązywać wszystkich graczy podczas rozgrywania rund pozaturniejowych (dawniej EDS):
  a) wykorzystywanie urządzeń do wyciągania piłek;
  b) narysowanie okręgów gimme o średnicy 50 cm wokół dołków;
  c) wyniesienie dołków do góry (wystający plastik);
  d) zastosowanie innych dostępnych rozwiązań technicznych gwarantujących, że piłka nie spocznie poniżej poziomu gruntu (spłycenie dołka).
 • Na obszarach treningowych można usunąć dołki, oznaczając na greenie strefy do celowania kolorową kredą lub farbą.
 • Zwiększ częstotliwość mycia piłek na driving range.
 • Na driving range udostępniaj do treningu co drugie stanowisko.
 • Wyłącz z użycia kompresory powietrza.
 • Zwiększ częstotliwość mycia łazienki i WC.
 • Zapewnij więcej miejsca na parkingu – np. wyłącz z użytkowania co drugie miejsce parkingowe aby zapewnić wystarczającą przestrzeń do poruszania się z zachowaniem dystansu.
  VI.Wytyczne dla trenerów i instruktorów:
 • Zapewnij uczniom środki odkażające.
 • Rekomendujemy, aby dla bezpieczeństwa własnego oraz uczniów podczas prowadzenia lekcji mieć zasłonięte usta i nos. Polecamy dobrej jakości maseczki chirurgiczne lub atestowane przyłbice, które ułatwią oddychanie i pracę podczas upałów. Maseczki trzeba nosić podczas przemieszczania się między obiektami.
 • Rekomendowaną formą nauki podczas epidemii są lekcje na polu (tzw. playing lesson) pozwalające na łatwiejsze przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętaj o rekomendacji dotyczącej gry w 3 osobowej grupie (flajcie) na dołek.
 • Lekcje indywidualne należy prowadzić z zachowaniem odległości co najmniej 2 m pomiędzy trenerem, a uczniem oraz bez użycia metod bezpośredniego kontaktu.
 • W lekcjach grupowych może uczestniczyć maksymalnie 6 osób wraz z trenerem. Zaplanuj zajęcia tak, aby zachowana była odległość 2 m pomiędzy uczestnikami przez cały czas trwania zajęć. Unikaj używania wspólnego sprzętu przez uczestników (w tym piłek).
 • W przypadku juniorów do 12 roku życia rekomendujemy, aby grupy ćwiczebne były maksymalnie 3 osobowe.
 • Możesz odmówić organizacji lekcji grupowych ze względów bezpieczeństwa.
 • Pamiętaj o limitach osób przebywających na jednym obiekcie.
 • Unikaj współdzielenia sprzętu z uczniami lub innymi trenerami. Zdezynfekuj po lekcji wszelkie przybory i przyrządy stosowane w jej trakcie.
 • Unikaj prowadzenia lekcji w zamkniętych przestrzeniach.
 • Poinformuj uczniów o powyższych zasadach przed lekcją.

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl