Etykieta właściwe postępowanie na polu golfowym

REGUŁY GRY W GOLFA

ROZDZIAŁ I. Etykieta właściwe postępowanie na polu golfowym

Wstęp
Ten rozdział przedstawia wytyczne dotyczące zasad, według których gra w golfa winna być prowadzona. Jeśli będą one respektowane podczas gry, wszyscy gracze będą mogli osiągnąć maksymalną przyjemność z gry. Nadrzędną zasadą jest respektowanie na polu innych jego użytkowników w każdym momencie.

Duch gry
W golfa gra się, w większości przypadków, bez nadzoru sędziego lub arbitra. Gra zależy więc od uczciwości gracza wobec siebie i szacunku dla innych oraz sposobu stosowania reguł. Wszyscy gracze powinni zachowywać się w sposób zdyscyplinowany, okazując szacunek i wykazując się sportowym zachowaniem w każdym momencie, niezależnie od wagi i znaczenia współzawodnictwa. To jest właśnie wykładnia sportowego ducha gry w golfa.

Bezpieczeństwo
Gracze powinni zadbać, aby kiedy uderzają piłkę albo wykonują próbny swing, nikt nie znajdował się zbyt blisko a szczególnie w miejscu, gdzie mógłby zostać uderzony kijem, piłką, kamieniem, żwirem, gałęzią itp.. Gracze nie powinni rozgrywać piłki, zanim nie znajdą się poza zasięgiem ich uderzenia inni gracze znajdujący się przed nimi.
Gracze, kiedy mają zamiar wykonać uderzenie, powinni zawsze ostrzec pracowników pola znajdujących się w pobliżu lub przed nimi, szczególnie wtedy, kiedy mogłoby to zagrozić ich bezpieczeństwu. Gracz powinien niezwłocznie ostrzec krzykiem, kiedy zagra piłkę w kierunku, gdzie istnieje niebezpieczeństwo uderzenia kogoś. Tradycyjne ostrzeżenie w takich sytuacjach to głośny okrzyk: fore!.

Wzgląd na innych graczy
Zakaz zakłócania gry i rozpraszania uwagi Gracze powinni zawsze mieć wzgląd na innych graczy na polu i nie powinni zakłócać ich gry, wykonując nieuzasadnione ruchy, rozmawiając lub robiąc zbędny hałas.
Gracze powinni zadbać, aby urządzenia elektroniczne zabrane na pole golfowe nie rozpraszały innych graczy.
Na miejscu startu, gracz nie powinien ustawiać na nim swej piłki w celu rozpoczęcia gry, zanim nie nadejdzie jego kolej.
Gracze nie powinni stać zbyt blisko lub bezpośrednio za piłką, ani bezpośrednio za dołkiem, kiedy inny gracz przygotowuje się do uderzenia piłki.

Na putting greenie
Na putting greenie, gracze nie powinni stać na linii puttowania innego gracza, ani ustawiać się tak aby ich cień padał na jego linię puttowania kiedy wykonuje on uderzenie.
Gracze powinni pozostać na putting greenie lub w jego pobliżu, do czasu, aż wszyscy inni gracze z danej grupy nie zakończą gry na danym dołku.

Liczenie wyników
W stroke play gracz, który jest markerem innego gracza, powinien, jeśli jest to konieczne, w drodze do miejsca startu następnego dołka, skonsultować z tym graczem liczbę jego uderzeń na zakończonym dołku i zapisać je.

Tempo gry
Graj w dobrym tempie i nie opóźniaj gry. Gracze powinni grać w dobrym tempie. Komitet może ustalić harmonogram gry, którego powinni przestrzegać wszyscy gracze. Odpowiedzialnym za dotrzymanie tempa wobec poprzedniej grupy jest grupa następna za nią. Jeżeli utraci ona dystans
jednego dołka wobec poprzedzającej ją grupy i opóźnia grę następnej, powinna zaproponować grupie za nią, przepuszczenie jej przed siebie, niezależnie od liczby graczy w tej grupie.
Jeżeli grupa nie utraciła dystansu całego dołka, ale wyraźnie widać, że grupa za nią gra szybciej, powinna zaproponować grupie za nią, przepuszczenie jej przed siebie.

Bądź gotowy do gry
Gracze powinni być gotowi do gry, gdy tylko nadejdzie ich kolej.
Przy grze na putting greenie lub w jego pobliżu, powinni pozostawić swoje torby i wózki w takim miejscu, aby umożliwić sobie szybkie wycofanie się z putting greenu w kierunku miejsca startu następnego dołka. W momencie, kiedy zostało zakończone rozgrywanie określonego dołka, gracze powinni niezwłocznie opuścić obszar putting greenu.

Piłka zgubiona
Jeżeli gracz uważa, że jego piłka może być zgubiona poza przeszkodą wodną lub znajdować się poza granicami pola, powinien, dla oszczędzenia czasu, zagrać piłkę tymczasową.
Gracze szukający piłki powinni zasygnalizować graczom z grupy następnej, aby ich minęli, jak tylko okaże się, że piłki nie będzie łatwo znaleźć. Na zasygnalizowanie i przepuszczenie następnej grupy gracze szukający piłki nie muszą czekać 5 min. przewidzianych na jej szukanie. Po przepuszczeniu tej grupy, nie powinni wznawiać gry, zanim ta grupa nie minie ich i nie oddali się poza zasięg uderzenia.

Pierwszeństwo na polu
Jeżeli Komitet nie wprowadzi innej zasady, pierwszeństwo na polu określa się na podstawie tempa gry poszczególnych grup. Każda grupa grająca pełną rundę ma prawo minąć grupę grającą krótszą rundę. Wyrażenie „grupa” dotyczy także pojedynczego gracza.

Dbałość o pole
Bunkry
Przed opuszczeniem bunkra gracze powinni starannie uzupełnić i wyrównać wszystkie nierówności oraz ślady po butach przez nich zrobione, jak również wszystkie inne w pobliżu, zrobione przez innych. Jeżeli w rozsądnej odległości od bunkra znajdują się grabie, należy ich do tego użyć.

Naprawa ubytków w nawierzchni, uszkodzeń spowodowanych piłką i butami
Gracze powinni starannie naprawić spowodowane przez siebie uderzeniem kija wszystkie ubytki w nawierzchni pola oraz jakiekolwiek uszkodzenia na putting greenie spowodowane uderzeniem piłki (niezależnie od tego, czyja to była piłka). W momencie zakończenia rozgrywania określonego dołka przez wszystkich graczy z grupy, powinny także zostać naprawione zniszczenia powierzchni putting greenu spowodowane butami.

Zapobieganie zbędnym zniszczeniom
Gracze powinni unikać powodowania zniszczeń na polu poprzez wyrywanie części nawierzchni podczas próbnego swingu, lub uderzanie główką kija o ziemię z jakiegokolwiek powodu.
Gracze powinni upewnić się, że na putting greenie nie pozostały żadne uszkodzenia powierzchni wynikające z położenia na nim toreb z kijami lub chorągiewki By uniknąć uszkodzenia samego dołka, gracze i caddie nie powinni stać zbyt blisko niego, a także powinni postępować ostrożnie podczas wyjmowania i wkładania do dołka chorągiewki oraz wyjmowania piłki z dołka. Nie należy wyjmować piłki z dołka za pomocą główki kija. Gracze nie powinni opierać się na swoich kijach, kiedy znajdują się na putting greenie, a szczególnie podczas wyjmowania piłki z dołka. Chorągiewkę należy właściwie umieścić z powrotem w dołku, zanim gracze opuszczą putting green. Lokalne przepisy regulujące poruszanie się wózkami golfowymi powinny być ściśle przestrzegane.
Podsumowanie; kary za naruszenie zasad
Jeżeli gracze będą przestrzegali wskazówek zawartych w tym rozdziale, gra przyniesie więcej przyjemności wszystkim użytkownikom.
Jeżeli gracz konsekwentnie nie przestrzega tych wytycznych podczas rundy lub przez pewien okres, ze szkodą dla innych, zaleca się, żeby Komitet wziął pod uwagę podjęcie odpowiednich kroków dyscyplinarnych wobec takiego gracza.
Takie kroki mogą na przykład obejmować zakaz gry na danym polu przez pewien okres, lub zakaz uczestnictwa w określonej liczbie turniejów. Uważa się to za uzasadnione przez wzgląd na interes większości golfistów, którzy chcą grać zgodnie z wytycznymi.
W przypadku poważnego naruszenia Etykiety, Komitet może zdyskwalifikować gracza zgodnie z Regułą 33-7.