Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa

Minął rok działalności nowego zarządu PZG. Po rezygnacji poprzedniego prezesa Piotra Mondalskiego, ster PZG przejął Marek Michałowski. Można by pokusić się o podsumowanie tego roku, ale to może nieco później. Ogólnie możemy stwierdzić, że nic wielce znaczącego się nie wydarzyło i jakoś to raz lepiej, raz gorzej jednak funkcjonuje. Przed nami walne zgromadzenie PZG, które Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwałą nr 23/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r., zwołuje na dzień 31 maja 2011 r. w Warszawie w Hotelu Gromada przy ul. 17 stycznia 31, w sali konferencyjnej „Agat”, w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00.

To ważne zgromadzenie, ponieważ będzie głosowanych wiele ważnych spraw dotyczących także nas zwykłych golfistów. Nasi delegaci będą decydować w naszym imieniu o kształcie związku w nowej rzeczywistości. W zawiadomieniu, które możemy pobrać ze strony PZG w porządku obrad widnieją 23 punkty, w materiałach przesłanych do delegatów jest już punktów 28! Najważniejszym punktem którego nie było wcześniej jest jak nam się wydaje projekt regulaminu obrad WZD.
Zgromadzenie zaplanowano na godzinę 11.30 – nie wydaje nam się, żeby delegaci zdążyli przedyskutować należycie wszystkie proponowane zmiany, które chce wprowadzić zarząd. Znamy to z poprzednich zgromadzeń. Większość delegatów jest przyjezdna i ma zaplanowany powrót o oznaczonej godzinie. Kończy się to zwykle tak, że na koniec zgromadzenia obecni są miejscowi delegaci i właściwie wszyscy chcą skończyć jak najszybciej! I nie ujmując nikomu, klepią wszystko jak leci, byleby szybciej.
Na najbliższym walnym ma być dyskutowany projekt zmian Statutu Polskiego Związku Golfa!
Zwykle gdy tworzy się projekt zmian i wysyła się go do wiadomości zainteresowanym, przesyła się informację o tym co zmieniamy i jak brzmiała wersja poprzednia. Co skreślamy i co dodajemy. Tym razem przesłano tekst gotowy bez tej informacji, tak jakby był to nowy statut. Poniżej publikujemy propozycję statutu przedstawioną przez zarząd PZG. Kilka punktów budzi nasze zastrzeżenia, o ich ostatecznej treści zdecydują delegaci. Punkty kontrowersyjne pogrubiliśmy, staramy się nie komentować i pozostawiamy je ocenie czytających. W materiałach dla delegatów jest jeszcze wiele ważnych propozycji. Dziwi nas fakt, że zarząd nie zdecydował się na ich upublicznienie wszystkim golfistom. Dlaczego – nie wiemy.
Zatem drodzy czytelnicy możecie zapoznać się na naszych stronach z projektem statutu jaki być może już niedługo będzie obowiązywał. Ciekawe i bardzo profesjonalne jest sprawozdanie komisji rewizyjnej. Chcących się z nim zapoznać kierujemy do władz związku, zapewne chętnie prześlą komplet dokumentów wszystkim zainteresowanym. W razie problemów można także napisać do nas na adres email: golf@golfpl.com zainteresowanym prześlemy komplet materiałów.
Życzymy miłej lektury.

1
Statut Polskiego Związku Golfa
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§ 1. [Nazwa Związku]
Polski Związek Golfa (ang. „Polish Golf Union”), zwany dalej “Związkiem” jest polskim
związkiem sportowym.
§ 2.[Teren działania, siedziba władz]
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Warszawa.
§ 3. [Status Związku i definicje]
1.Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją działającą w oparciu o zrzeszonych w nim
członków. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
2. Definicje
a) „Związek” – Polski Związek Golfa. Nazwa skrócona: PZG.
b) „klub golfowy” – członek zwyczajny Związku spełniający wymogi określone w niniejszym
Statucie, działający w formie prawnej przewidzianej dla klubu sportowego.
c) „licencja PZG” – karta handicapowa lub inny dokument wydawany przez PZG uprawniający
do uczestnictwa we współzawodnictwie w sporcie golfowym.
§ 4. [Osobowość prawna i podstawy prawne działania]
1. Związek jest polskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną.
2. Związek działa na podstawie niniejszego statutu, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz na
podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 5. [Cele Związku]
Celem Związku jest:
1. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w golfie amatorskim i zawodowym.
2. Popularyzacja, promowanie i rozwój golfa.
3. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Związku.
4. Działalność szkoleniowa w zakresie sportu golfowego.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
§ 6. [Sposób realizacji celów]
Cele Związek realizuje poprzez:
1. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu golfowego w Polsce.
2.Wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem reguł golfa wydanych przez R&A;Rules Ltd,
postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, a także przepisów,
regulaminów i zasad obowiązujących w sporcie golfowym.
3.Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o
Puchar Polski w golfie.
2
4.Ustanawianie i realizację reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek.
5.Reprezentowanie polskiego golfa w międzynarodowych organizacjach sportowych.
6.Powoływanie kadry narodowej oraz przygotowywanie jej do uczestnictwa we
współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i
mistrzostw Europy.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której wszystkie dochody przeznaczone będą na
wspieranie działalności statutowej Związku.
8. Promowanie działalności obiektów sportowych służących uprawianiu sportu golfowego.
9.Udzielanie klubom golfowym wsparcia w przedmiocie organizowania ich działalności,
opracowywania statutów oraz innych spraw organizacyjnych.
10. Prowadzenie ewidencji zawodników, osób prowadzących szkolenie oraz sędziów i rejestracja
wyników współzawodnictwa sportowego w golfie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.Wydawanie dokumentów uprawniających członków klubów golfowych zrzeszonych w PZG
do gry na polach golfowych w Polsce i zagranicą oraz nadawanie licencji zawodniczych,
sędziowskich i trenerskich.
12. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ III
Członkostwo Związku
§ 7. [Członkostwo Związku]
1.Członkowie Związku dzielą się na :
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Związku może zostać:
a) działający w Polsce klub golfowy.
b) stowarzyszenie zrzeszające golfistów zawodowych,
3. Klub Golfowy uprawniony do ubiegania się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych
Związku, musi zrzeszać co najmniej 15 osób fizycznych, posiadających licencję PZG lub
równoważny dokument innego narodowego związku golfa.
4. Członkiem zwyczajnym Związku może być podmiot, który spełnia następujące warunki:
a) akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegana Statutu, uchwał i regulaminów Związku,
b) uznaje zwierzchności sportową i dyscyplinarną Związku,
c) zobowiązuje się do przestrzegania zasady wyboru swoich władz sportowych i dyscyplinarnych,
z zastrzeżeniem, iż bierne i czynne prawo wyborcze mogą posiadać wyłącznie osoby z ważną
licencją PZG,

d) zobowiązuje się do przestrzegania zasady rozdziału władz wykonawczych i dyscyplinarnych
oraz zasady dwustopniowości władzy dyscyplinarnej,
e) zobowiązuje się do posiadania organów władzy sportowej, którymi w przypadku klubu
golfowego muszą być co najmniej kapitan sportowy oraz komisja handicapowa,
f) zobowiązuje się do opłacania składek i opłat uchwalonych przez władze Związku.
5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna działająca na rzecz
rozwoju, szkolenia, promocji golfa w Polsce lub poza jej granicami.
6. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
rozwoju sportu golfowego. Godność członka honorowego nadawana jest uchwałą Walnego
Zgromadzenia Delegatów Związku.
7. Przepisów § 7 pkt.3,4 c-e nie stosuje się wobec stowarzyszenia golfistów zawodowych

§ 8. [Nabycie członkostwa]
1. Podmioty, o których mowa w § 7 ust. 2 Statutu, ubiegające się o nadanie statusu członka
zwyczajnego Związku, składają w tym celu – adresowany do Zarządu Związku – pisemny
wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Związku. Do wniosku, o którym mowa w
zdaniu poprzednim załącza się:
a. pisemne zobowiązanie do przyjęcia i przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Związku,
b. egzemplarz statutu/regulaminu, w aktualnie obowiązującym brzmieniu, przy czym dokument
ten nie może pozostawać w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Statutu.
c. poświadczoną kopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru stowarzyszeń, KRS lub innego
publicznego rejestru.
2. Podmioty, o których mowa w § 7 ust. 5 Statutu, ubiegające się o nadanie statusu członka
wspierającego Związku, składają w tym celu – adresowany do Zarządu Związku – pisemny
wniosek o przyjęcie w poczet członków wspierających Związku. Do wniosku, o którym mowa w
zdaniu poprzednim załącza się:
a. dokumentację wykazującą dotychczasową działalność na rzecz rozwoju, szkolenia, lub
promocji sportu golfowego w Polsce bądź zagranicą,
b. pisemne zobowiązanie do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Związku,
c. w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych – poświadczoną kopię aktualnego
wpisu do właściwego rejestru stowarzyszeń, KRS, lub ewidencji działalności gospodarczej lub
innego publicznego rejestru.
3. Nabycie praw członkowskich członka zwyczajnego Związku następuje z chwilą łącznego
ziszczenia się następujących warunków:
a. podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu do Związku,
b. wniesienia opłaty wpisowej oraz rocznych opłat licencyjnych PZG.
4. Nabycie praw członkowskich członka wspierającego następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd
Związku uchwały o przyjęciu danego podmiotu w poczet członków wspierających Związku.
§ 9. [Wystąpienie ze Związku]
Wystąpienie ze Związku odbywa się w trybie stosownego oświadczenia, złożonego na ręce
Prezesa Zarządu listem poleconym w terminie do 31 grudnia danego roku. W przypadku
niezachowania wskazanego terminu, oświadczenie o wystąpieniu ze Związku wywołuje skutki
prawne z początkiem następnego roku kalendarzowego. Do chwili nastąpienia tego skutku,
członek posiada wszelkie prawa i obowiązki, jakie wiążą się z członkostwem w Związku.
§ 10. [Utrata członkostwa]
1. Utrata członkostwa zwyczajnego Związku następuje poprzez:
a) rozwiązanie lub likwidację – członka Związku,
b) zmniejszenie się liczby osób zrzeszonych w klubie golfowym poniżej 15 osób,
c) pozbawienie członkostwa poprzez wykluczenie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Delegatów Związku, podjętej większością dwóch trzecich głosów delegatów uczestniczących w
obradach, w przypadku dopuszczenia się, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia i
wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia stwierdzonych uchybień, poważnego
naruszenia reguł R&A;Rules Ltd., Statutu, regulaminów lub uchwał Związku.
2. Członkostwo w Związku członka wspierającego lub honorowego, wygasa w przypadku:
a. rezygnacji, dokonanej w formie pisemnej na ręce Prezesa Związku,
b. pozbawienia członkostwa w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku,
podjętej większością dwóch trzecich głosów obecnych, w przypadku naruszenia przez takiego
członka Statutu Związku lub działania na szkodę Związku,
4
c. rozwiązania lub likwidacji podmiotu (co do osób prawnych), lub śmierci, (co do osób
fizycznych).
3. Od decyzji o pozbawieniu członkostwa, członek może odwołać się do Trybunału
Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
§ 11. [Prawa członków]
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. brania udziału, z prawem głosu, w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku, za
pośrednictwem delegatów;
b. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku;
c. uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek;
d. wykonywania wszystkich innych praw członka Związku wynikających ze Statutu, regulaminów
Związku i uchwał władz związku.
2. Członek wspierający oraz honorowy posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów wyłącznie z głosem doradczym. Wszelkie inne prawa związane z udziałem w Walnym
Zgromadzeniu Delegatów zastrzeżone są wyłącznie dla członków zwyczajnych.
§ 12. [ Zobowiązania członków]
1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju sportu golfowego,
b) przestrzegania Statutu i regulaminów Związku, uchwał władz Związku oraz przepisów
obowiązujących w sporcie golfowym,
c) regularnego wywiązywania się z opłat na rzecz Związku, a w szczególności składek
członkowskich, wg zasad określonych w Statucie i wysokości wynikającej z obowiązującej
uchwały Walnego Zgromadzenia,
d) przekazywania opłat licencyjnych według zasad określonych w Regulaminie Licencyjnym.
§ 13 [Zawieszenie Członkostwa]
1. Członek Zwyczajny Związku może być zawieszony uchwałą Zarządu Związku w prawach
członkowskich na czas określony w przypadku naruszenia Statutu lub regulaminów i przepisów w
stopniu niekwalifikującym do podjęcia działań w trybie § 10. Zawieszenie polega na czasowym
pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności pozbawieniu prawa do udziału w
zawodach członków zawieszonego klubu golfowego. Do podjęcia uchwały potrzebna jest
obecność wszystkich członków Zarządu. Uchwała wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów i musi zawierać pisemne uzasadnienie. Okres zawieszenia, jakie może zastosować Zarząd
wynosi do 2 lat.
2. Od podjętej przez Zarząd decyzji o zawieszeniu służy w terminie 30 dni od jej otrzymania
prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Odwołanie wstrzymuje
wykonanie uchwały Zarządu do czasu rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie. Pisemne
odwołanie wraz z uzasadnieniem winno być złożone we wskazanym terminie do Zarządu
Związku. Zarząd Związku może, jeżeli uzna to za właściwe, ponownie rozpatrzyć sprawę i
uznając odwołanie za uzasadnione uchylić wcześniejszą uchwałę o zawieszeniu, bądź przekazać
odwołanie wraz z uchwałą Walnemu Zgromadzeniu.
ROZDZIAŁ IV
Władze i organy Związku
§ 14. [Władze Związku]
1. Władzami Związku są:
5
a) Walne Zgromadzenie Delegatów.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organem powołanym do rozstrzygania zagadnień związanych z przestrzeganiem dyscypliny,
etyki i przepisów sportowych w Związku jest Komisja Dyscyplinarno – Regulaminowa.
3. Przy Zarządzie Związku działają komisje problemowe, których zakres zadań, skład i
organizację ustala Zarząd w drodze uchwał.
4. We władzach Związku, Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej oraz komisjach problemowych
mogą zasiadać wyłącznie posiadacze ważnych licencji PZG.
5. We władzach Związku i Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej nie może zasiadać pracownik
Związku oraz osoba, która prowadzi
lub będąca udziałowcem lub członkiem kadry kierowniczej lub władz podmiotu prowadzącego
taką działalność lub sama odpłatnie świadczy prace lub inne usługi na rzecz podmiotu
prowadzącego pole golfowe.
(należy według nas doprecyzować “działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z golfem” i zastąpić “pole golfowe” obiektem golfowym, red.)

6. We władzach Związku i Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej nie może zasiadać osoba,
która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem więcej niż jednej z władz wymienionych
w § 14 ust. 1 pkt. b -c, oraz § 14 ust 2 ani pozostawać z członkami tych władz w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
§15. [Walne Zgromadzenie Delegatów]
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku i może być Zwyczajne lub
Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes, po czym następuje wybór przewodniczącego zgodnie z
Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
3. Głosowanie odbywa się jawnie. Na wniosek 1/5 delegatów głosowanie może być tajne, o ile
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W sprawach personalnych głosowanie
jest tajne.
4. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością
głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów odbywają się, co najmniej 1 raz w roku, w okresie
do 31 maja i mogą być sprawozdawcze lub sprawozdawczo –wyborcze.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów zwołuje Prezes na podstawie uchwały
Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych Związku lub na podstawie decyzji organu rejestrowego.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
rozpatrzenia zostało zwołane i winno odbyć się w terminie 3 miesięcy od daty złożenia Prezesowi
odpowiedniego wniosku.
8. Uzupełnienie bądź zmiana porządku dziennego obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, w
tym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w czasie jego obrad, wymaga zgody
dwóch trzecich członków zwyczajnych Związku obecnych na Zgromadzeniu.

§ 16. [Udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów]
1. W Walnym Zgromadzeniu prawo uczestniczenia mają delegaci członków zwyczajnych,
wspierających i honorowych, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Dyscyplinarno-
Regulaminowa, goście zaproszeni uchwałą Zarządu oraz osoby zgłoszone przez kluby, jako
kandydaci do władz Związku wówczas, kiedy Walne Zgromadzenie ma charakter wyborczy.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają także inne osoby wezwane w charakterze
biegłych, doradców przez władze Związku. Organ, który wezwał wskazane osoby może określić
czas udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
2. Głos stanowiący, czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie delegaci członków zwyczajnych.
Bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom członków zwyczajnych i osobom zgłoszonym
przez członków zwyczajnych, jako kandydaci do władz Związku. Bierne prawo wyborcze
przysługuje wyłącznie osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu.
3. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów ustanawiani są przez członków zwyczajnych w
oparciu o ich statuty lub regulaminy. W ten sam sposób ustanawiani są zastępcy delegatów
członków zwyczajnych, którzy mogą reprezentować na Walnym Zgromadzeniu członka, w
przypadku niemożności przybycia delegata. Delegat i zastępca delegata mogą reprezentować tylko
członka zwyczajnego Związku, do którego macierzyście przynależą.

4. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów z głosem doradczym. Każdemu z członków wspierających i honorowych służy prawo
udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście (osoby fizyczne) lub przez jednego przedstawiciela
(osoby prawne i organizacje nieposiadające osobowości prawnej).
5. Członkowie zwyczajni Związku na Walnym Zgromadzeniu Delegatów reprezentowani są w
następujący sposób:
od 15 do 50 licencji PZG– 1 mandat,
od 51 do 100 licencji PZG— 2 mandaty,
od 101 do 200 licencji PZG— 3 mandaty,
od 201 do 300 licencji PZG— 4 mandaty,
za każdą kolejną rozpoczętą setkę licencji PZG — jeden mandat więcej, z tym, że maksymalna
liczba mandatów nie może przekroczyć 6. Jeden mandat otrzymuje stowarzyszenie golfistów
zawodowych o którym mowa w § 7 pkt.2 b.
Przyznany w tym trybie jeden mandat jest równoznaczny z jednym głosem stanowiącym na
Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
Liczba mandatów wynika z liczby licencji, za które członek zwyczajny Związku wpłacił do
Związku opłatę w pełnej wysokości do 31 grudnia poprzedniego roku.
Liczba delegatów członka Związku jest równa liczbie mandatów. Delegat może dysponować
tylko jednym głosem.
6. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów, oprócz pierwszego terminu,
podaje się także drugi termin, w którym powinno się odbyć Walne Zebranie Delegatów, na
wypadek gdyby w pierwszym podanym terminie nie mogło się ono odbyć z powodu braku
kworum, z tym zastrzeżeniem, że drugi termin nie może wykraczać poza datę 31 maja. Do
odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym proponowanym w zawiadomieniu
terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 delegatów. W drugim proponowanym w
zawiadomieniu terminie — Walne Zgromadzenie Delegatów może skutecznie obradować bez
względu na liczbę obecnych delegatów. Powyższe nie odnosi się do przypadków odrębnie
uregulowanych w niniejszym Statucie.

7. Jeżeli podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, liczba delegatów zmniejszy się
poniżej kworum wymaganego dla pierwszego terminu, Walne Zgromadzenie może obradować w
dalszym ciągu i podejmować skutecznie uchwały, według zasad przewidzianych dla drugiego
terminu.
§ 17. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów]
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy w szczególności:
1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy.
2. Zatwierdzenie bilansu rocznego oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres
sprawozdawczy.
7
3. Udzielenie absolutorium Zarządowi, bądź poszczególnym członkom Zarządu za okres
sprawozdawczy na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwoływanie władz Związku.
5. Uchwalenie budżetu oraz określenie wysokości opłat za licencje PZG i składek członkowskich.
6. Wykluczanie członków.
7. Uchwalanie zmian w Statucie.
8. Rozpatrywanie wszelkich spraw, które w Statucie zastrzeżone są do kompetencji Walnego
Zgromadzenia.
9. Ewentualne uzupełnienie porządku dziennego o wnioski klubów zgłoszone z uchybieniem
terminów wskazanych w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.
10. Rozpatrywanie wszelkich spraw nieobjętych kompetencjami innych władz Związku.
11. Nadawanie godności członka honorowego Związku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Związku.
13. Uchwalenie wewnętrznych regulaminów organów Związku, regulaminu dyscyplinarnego PZG
oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
14. Wybór i odwołanie Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Związku.
§18. [Zwołanie i zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu]
1. Datę odbycia Walnego Zgromadzenia Delegatów, stosując odpowiednio §15 ust.5, Zarząd
podaje do wiadomości członków Związku wraz z projektem porządku dziennego najpóźniej na 7
tygodni przed terminem. Członkom przysługuje prawo zgłoszenia w ciągu 21 dni od daty
otrzymania zawiadomienia wniosku o uzupełnienie porządku dziennego. Po otrzymaniu tych
wniosków Zarząd rozsyła ostateczne zawiadomienie o Zgromadzeniu wraz z porządkiem
dziennym, sprawozdaniem Prezesa Zarządu, sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej i planem budżetu na dany rok, zachowując termin 14 dni do rozpoczęcia obrad.
2. Zawiadomienia oraz materiały, o których mowa w ust.1 mogą być rozsyłane drogą pocztową,
za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną.
3. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez wszystkich członków zwyczajnych Związku
Walne Zgromadzenie może odbyć się w dowolnym terminie.
4. Tematy nieujęte w porządku dziennym może rozpatrywać Walne Zgromadzenie po przyjęciu
odpowiednio uzupełnionego porządku obrad większością 2/3 głosów obecnych delegatów.
§ 19. [Wybory Władz Związku i Komisji]
1. Wybór Członków Zarządu i Członków Komisji statutowych Związku odbywa się w oparciu o
uchwalony przez Walne Zgromadzenie „Regulamin Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG”.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku trwa 4 lata.
3. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie
kadencje.
4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednej trzeciej członków zwyczajnych lub w oparciu o
uchwalę Zarządu, Walne Zgromadzenie głosuje odwołanie wszystkich członków Zarządu
Związku lub jego poszczególnych członków. Do odwołania wymagana jest kwalifikowana
większość jak w § 10 ust. 1 pkt c).
§ 20. [Zarząd Związku]
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu Członków. O składzie Zarządu i jego liczebności decyduje
Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezesi. Jeden z Wiceprezesów jest Skarbnikiem
Związku.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych Członków
Zarządu.
8
4. W przypadku ustąpienia Członka Zarządu, stałej lub czasowej niemożności pełnienia przez
niego funkcji, Zarząd według własnego wyboru może kooptować do swego składu osoby
spełniające wymagania wynikające ze Statutu. Zarząd, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
Delegatów, przedstawi przyczyny kooptacji nowych Członków Zarządu i zwróci się do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów o akceptację nowego Członka Zarządu lub o
przeprowadzenie wyborów uzupełniających, jeśli kandydatura zgłoszona przez Zarząd nie uzyska
akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
5. W przypadku, gdy liczba Członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie
Delegatów zmniejszy się poniżej trzech, Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Delegatów, które dokona wyboru uzupełniającego.
6. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać Zarząd w każdym czasie.
§21. [Kompetencje Zarządu]
Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz. W szczególności:
1. Wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów i realizuje cele statutowe.
2. Organizuje kontakty z klubami golfowymi, władzami i urzędami.
3. Załatwia sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4. Zwołuje i przygotowuje Walne Zgromadzenia Delegatów.
5. Powołuje organy problemowe — komisje i ustala ich kompetencje i obowiązki.
6. Prowadzi bieżąca gospodarkę funduszami Związku i zarządza jego majątkiem.
7. Uchwala i wydaje przepisy normujące uprawianie sportu golfowego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z przepisami organizacji międzynarodowych tej dyscypliny sportu.
8. Załatwia wszelkie sprawy wchodzące w zakres tzw. „zwykłego zarządu” — o ile przepisy
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
9. Rozstrzyga spory pomiędzy Członkami Związku w zakresie niezastrzeżonym dla Komisji
Dyscyplinarno-Regulaminowej.
10. Zarząd sporządza coroczne sprawozdanie finansowe, które podlega ocenie biegłego
rewidenta.
11. Wydaje regulaminy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
§ 22. [Prace Zarządu]
1.Zarząd kieruje działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
2.Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Organizacja pracy Zarządu ustalana jest w regulaminie
Zarządu.
3.Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i w głosowaniach także za
pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak: poczta
elektroniczna, faks, telefon, wideofon.
4.Prezes Zarządu obowiązany jest przynajmniej raz na kwartał zwołać posiedzenie Zarządu przy
osobistej obecności pozostałych Członków.
5. Protokoły i uchwały z posiedzeń Zarządu są jawne dla członków Związku.
6. Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia osoby trzecie w celu zasięgnięcia lub wysłuchania
ich opinii.
§ 23. [Komisje Problemowe]
1. Przewodniczącego komisji powołuje Zarząd. Przewodniczący jest odpowiedzialny za
koordynację prac komisji z działalnością Zarządu oraz za dokumentację prac komisji. Osoba
stojąca na czele komisji może być w każdym czasie odwołana uchwałą Zarządu.
2. Członkowie komisji są powoływani przez Zarząd spośród kandydatów przedstawionych przez
przewodniczącego komisji. Członkowie komisji mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą
Zarządu.
9
3. W posiedzeniach komisji mogą brać udział: Prezes lub wyznaczony przez niego Członek
Zarządu — z głosem doradczym. Uchwały komisji są protokołowane.
4. Komisja może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach przekazanych jej przez Zarząd i w
granicach tego przekazania.
5. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb a kopie ich protokołów przekazywane są
Zarządowi.
6. Komisje zobowiązane są do przedłożenia Zarządowi do końca roku kalendarzowego
sprawozdania ze swych prac.
§ 24. [Komisja Rewizyjna]
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza, przy czym dokonując wyboru składu Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie
Delegatów uwzględnia przygotowanie fachowe i kwalifikacje kandydatów do pełnienia funkcji
kontrolnych w Związku.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole pod względem celowości, rzetelności i
gospodarności, przy czym w określeniu rzetelności mieści się również legalność, a w określeniu
gospodarność mieści się oszczędność.
3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Komisji Rewizyjnej, jej Członków oraz sposób
jej prac określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zgromadzenie
Delegatów. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym zebraniu na okres kadencji i wybiera
spośród swego grona Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna dokonuje, co najmniej 1 raz w roku
sprawdzania rachunków Związku, zgodności bilansu i rachunku zysków i strat z księgami oraz
zgodności wynikających z bilansu wartości majątkowych ze stanem faktycznym.
4. O wynikach kontroli Komisja Rewizyjna informuje w pisemnym sprawozdaniu Walne
Zgromadzenie Delegatów i Zarząd.
5. Komisji Rewizyjnej przysługuje wyłączne prawo wnioskowania o uchwalenie przez Walne
Zgromadzenie absolutorium dla Zarządu.
6. Komisja Rewizyjna może kierować do Zarządu wnioski dotyczące gospodarki finansowej oraz
w razie potrzeby, wniosek do Prezesa w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
7. W ramach kontroli Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Związku, żądać od
Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu majątku Związku.
8. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, stałej lub czasowej niemożności
pełnienia przez niego funkcji, Komisja Rewizyjna według własnego wyboru może kooptować do
swego składu osoby spełniające wymagania wynikające ze Statutu. Komisja Rewizyjna, na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, przedstawi przyczyny kooptowania nowego
Członka Komisji Rewizyjnej. W takiej sytuacji, Komisja Rewizyjna zwróci się do najbliższego
Walnego Zgromadzenia Delegatów o akceptację nowego Członka Komisji Rewizyjnej zgodnie ze
Statutem lub o przeprowadzenie wyborów uzupełniających, jeśli kandydatura zgłoszona przez
Komisję Rewizyjną nie uzyska akceptacji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Komisji Rewizyjna ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Prezesa Zarządu o osobie, o którą
dokonano uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i w
głosowaniach także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, takich jak: poczta elektroniczna, faks, telefon, wideofon się.
10. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać Komisję Rewizyjną w każdym czasie, jak i jej
poszczególnych członków.
ROZDZIAŁ V
10
Władza dyscyplinarna Związku. Postępowanie dyscyplinarne.
§ 25. [Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa]
1. Związek sprawuje władzę dyscyplinarną w stosunku do swoich członków, zawodników,
sędziów, działaczy i szkoleniowców.
2. Organem Związku powołanym do realizacji zadań określonych w ust. 1 jest Komisja
Dyscyplinarno-Regulaminowa będąca Komisją Stałą Związku.
3. Komisja Dyscyplinarno-Regulaminowa składa się z 3 do 5 (trzech do pięciu) osób
powoływanych przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym. Kadencja Komisji
Dyscyplinarno-Regulaminowej trwa 4 lata i kończy się z upływem kadencji Władz Związku.
4. Dokonując wyboru składu Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej Walne Zgromadzenie
Delegatów uwzględnia przygotowanie fachowe i kwalifikacje kandydat