Mistrzostwa Regonów – czy możesz grać bez badań lekarskich?

Jakoś tak mnie natchnęło i przeczytałem regulamin zbliżających się Mistrzostw Regionów. Już możecie szukać lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej!  Czy może mi ktoś mądry wytłumaczyć, jak należy rozumieć zapis “wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,”? Przyznam się, że jak na wpis regulaminowy jest on mało precyzyjny i ja tego określenia nie rozumiem! Także brak jednej literki “w” zmienia zupełnie sens punktu IV? irytuje mnie również jakieś dziwne pisanie cyfr rzymskich małą literą – co to jest “iv” lub “iii” ? To jest zwykłe lenistwo! Nie czytałem całości regulaminu, bo jakoś nie miałem weny, ale ponieważ jestem zdecydowanym przeciwnikiem “administracji” oraz tworzenia durnych i zbędnych przepisów, utrudniających nam wszystkim życie, wprowadzanych przez “wiedzących lepiej”, postanowiłem się trochę podroczyć i uświadomić nam wszystkim dokąd zmierzamy!  

Z regulaminu Zawodów Mistrzostwa Regionu..

“Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:

 1. utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką,
 2. wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,

iii. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

 1. publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym Internecie.

 Jak się publicznie udostępnia uczestnika w Internecie i do tego w tym, a skoro w tym, to w tamtym już nie? Który to jest ten Internet? Ten właściwy? Ja znam jeden, ale to przecież  nie znaczy, ze nie ma ich więcej. 🙂 

Dalej w Regulaminie możemy przeczytać:

d)

Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

e)

Uczestnik Turnieju oświadcza, że posiada aktualne badania lekarskie upoważniające do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZG.

Leniwym (bo komu normalnemu będzie się chciało szukać) przytaczam treść art. 37 ustawy (widocznie ciężko jest to wkleić w regulamin – niech sobie leszcze szukają!) Rozporządzenie znalazłem i w związku z tym zapisem w regulaminie mam takie “proste” pytanie – czy jeżeli zapytam zwycięzców tych zawodów, albo lepiej wszystkich uczestników i poproszę o okazanie takich badań, a oni ich przypadkiem mieć nie będą, to okaże się, że są zdyskwalifikowani, ponieważ nie dopełnili wymogów regulaminowych i oświadczyli nieprawdę? Skoro nie dopełnili, to przecież nie powinni w nich uczestniczyć, a skoro nie powinni uczestniczyć, to także nie powinni wygrać!   Jak się bawić w biurokrację, to na całego! Mogę przecież w trosce o prawidłowość przeprowadzonych zawodów, zwrócić się do Polskiego Związku Golfa o sprawdzenie prawdziwości złożonych oświadczeń 🙂 a tak wyszukanych badań przez specjalistę nie da się szybko “załatwić”. Mogę także złożyć protest do PZG i niech poproszą uczestników o okazanie. 🙂

Według mnie chcąc brać udział w zawodach PZG i nie mając takiego orzeczenia od ODPOWIEDNIEGO lekarza trzeba, poświadczyć nieprawdę lub zrezygnować! To oczywiście tylko w przypadku uczestników “nieuczciwych” poświadczających nieprawdę.  Powinna zatem być jeszcze opcja “wiem, że powinienem, ale biorę ryzyko na siebie i jestem tego świadomy”. Zwłaszcza, że nie znalazłem żadnych konsekwencji w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia! 🙂 To, że nie znalazłem nie oznacza , że ich nie ma , ale gdyby ich nie było, to po co je wpisywać? Ja wiem po co, tylko nie owijamy w bawełnę i napiszmy jak jest i po co naprawdę jest ten zapis!

Golf to podobno gra dżentelmenów i fair play o regułach opierających się na wzajemnym zaufaniu. Jak mamy ufać komuś, kto już na etapie zgłoszenia poświadcza nieprawdę? Poświadczenie nieprawdy, to również odhaczenie oświadczenia, że się z regulaminem zapoznało i go rozumie! Ja tego zrobić nie mogę ponieważ nie rozumiem niektórych zapisów, a domyślanie się to jednak nie to. Mógłbym jeszcze napisać, po dokonaniu zgłoszenia jakieś oświadczenie, że nie wszystko jest dla mnie jasne, ale tak po prostu i ludzku  nie bardzo mi się chce. 🙂    

Po lekturze rozporządzenia odnośnie badań, śmiem wątpić, czy ktokolwiek (może oprócz kadry juniorskiej) takie badania ma! Poniżej art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i rozporządzenie. Życząc miłej, dobrej i świadomej gry, szczególnie pozdrawiam biurokratów i wszelaką administrację!   

ZF

 

 Art. 37. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres i częstotliwość wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.

 

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 1172

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

1)

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

 • 1.
 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo

we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

 1. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca

2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904).

 1. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej

żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.2)).

 • 2.
 1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
 • 3.

Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

3) badanie ogólne moczu z oceną osadu;

4) badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

7) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej;

8) badanie ortopedyczne;

9) konsultację laryngologiczną;

10) konsultację okulistyczną;

11) badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;

12) konsultację neurologiczną;

13) badanie elektroencefalograficzne;

14) badanie spirometryczne;

15) badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru

odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.

 • 4.
 1. Orzeczenie wydaje się na podstawie badań: wstępnego, okresowego lub kontrolnego.
 2. 2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje bada-

nia, o których mowa w § 3 pkt 1–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:

1) pkt 12 i 13 – u osób, które chcą uprawiać sporty walki;

2) pkt 14 – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie;

3) pkt 15 – u osób, które chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks.

 1. Badanie okresowe przeprowadza się:

1) co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 1, 7 i 8;

2) co roku – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 2–6, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3

pkt 15 – u zawodników uprawiających zapasy, judo, taekwondo i boks;

3) co 2 lata – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 9–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:

 1. a) pkt 12 i 13 – u zawodników uprawiających sporty walki,
 2. b) pkt 14 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie.
 3. Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.
 4. Badanie kontrolne obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunko-

wane stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów

głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

 • 5.

Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić dodatkowo wykonanie innych niż określone w § 3 niezbędnych ba-

dań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

 • 6.

Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych

przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

 • 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

3)

Minister Zdrowia:

 1. Radziwiłł

Wysłaliśmy do PZG kilka pytań odnośnie badań i regulaminu Mistrzostw Regionów zamieszczonego na stronach PZG , odpowiedź która otrzymaliśmy zamieszczamy poniżej. Jak zrozumieliśmy zapis ma chronić PZG przed odpowiedzialnością i w zasadzie nikt z nas tych badań nie musi mieć, chyba że chcemy być w porządku z wymaganiami ustawy i nie składać fałszywych oświadczeń.  Na nasz nos w całej tej ustawowej zabawie nie chodzi o troskę o nasze zdrowie, tylko o zwyczajne nabijanie kabzy lekarzom o specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej!

 

“Dziękujemy za Pana maila i uwagi.

 

Zawodnik biorący udział w we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy jest zobowiązany posiadać ważne badania lekarskie przeprowadzone przez upoważnionego lekarza sportowego. Badania lekarskie o zdolności i braku przeciwskazań do uprawiania określonego sportu nie mają wpływu na wyniki współzawodnictwa sportowego w golfie, a przynajmniej w regułach gry w golfa, przepisach EGA i PZG nie ma takiej regulacji  Oczywiście złożone oświadczenia można zawsze próbował podważyć, ale nawet w przypadku udowodnienia, że dany zawodnik nie posiada takich badań lekarskich, nie będzie to rodziło żadnych skutków wobec wyników współzawodnictwa sportowego.  

 

Każdemu członkowi PZG, niezależnie od tego czy bierze udział w turniejach PZG, czy też nie, rekomendujemy monitorowanie swojego stanu zdrowia oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich. W przypadku naszych zawodów lub organizowanych z naszego bezpośredniego upoważnienia z tego obowiązku, w świetle obowiązujących przepisów, nie możemy Pana zwolnić. Musi Pan albo dostarczyć do nas takie zaświadczenia lub złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań lekarskich, tak aby uwolnić PZG od ew. odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z Pana złego stanu zdrowia podczas udziału w zawodach sportowych.

 

W przytoczonych pkt. chodzi m.in. o „wizerunek zawodnika” i zaszła tam tzw. oczywista omyłka pisarska. Tego typu drobne uchybienia nie mają wpływu na moc obowiązujących przepisów. Wszystkie zgłoszone przez Pana błędy oczywiście poprawimy w kolejnej edycji regulaminu turniejów.

Zastosowane punktory są wytworem programu MS Word, a nie wynikiem lenistwa pracowników biura PZG. To po prostu jedna z wersji punktorów, którą można dowolnie modyfikować w zależności od poczucia estetyki autora.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Bartłomiej Chełmecki “

 

od redakcji:

Punktor jako znak w XX i XXI wieku zazwyczaj był i nadal jest używany w tekstach technicznych, encyklopediach, czy innych pracach streszczających, gdzie zaistniała potrzeba zwięzłego wyszczególnienia w postaci krótkich, osobno wyrażonych, aczkolwiek powiązanych treści (bez ponumerowania ich), np. w prezentacjach wyświetlanych na ekranie przed widownią czy w instrukcjach obsługi. Są to zazwyczaj kilkusłowne ujęcia, opisy lub raczej krótkie akapity. Przewodnią tezą zastosowania takiej, a nie innej formy wyszczególnienia (zamiast np. tabeli, tablicy czy prozy z interpunkcją) jest potrzeba powiązania kilku rzeczy pod jednym ogólnym nagłówkiem czy w jednej nazwanej kategorii.

Gdyby w Regulaminie były to punktory a nie podpunkty wówczas takie punktory winny być JEDNAKOWE!  🙂 Są to ewidentnie punkty i podpunkty dla odróżnienia oznaczone cyframi rzymskimi np. XI czy VI ! W systemie tym nie występuje zapis xi czy vi !

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl