Nadzwyczajne walne w modzie!

Nadzwyczajne walne w modzie!
Już drugi raz w tym roku czeka nas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. Tym razem zwołuje Prezes. Celem będzie dyskusja nad nowym brzmieniem Statutu Polskiego Związku Golfa oraz innych istotnych aktów wewnętrznych PZG.
Na stronie PZG możemy przeczytać
„Rzeczywiście, kilkanaście lat zmieniania statutu ad hoc, od walnego do walnego, spowodowało, że mamy dzisiaj dokument wewnętrznie sprzeczny w co najmniej kilku miejscach, nie przystający często do wymagań aktów prawnych wyższej rangi. Statut PZG winien przede wszystkim odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom klubów golfowych i środowiska golfowego, spełniać kryteria stawiane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz być w zgodzie z najważniejszymi dla Związku ustawami: ustawą o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie kwalifikowanym, o kulturze fizycznej oraz o swobodzie działalności gospodarczej.”

Z przygotowaną przez PZG propozycją nowej wersji statutu można zapoznać się pobierając ją ze strony PZG. Walne przewidziane jest na dzień 25 listopada br.

Członkowie PZG mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące w/w dokumentów na adres mailowy:
pelnomocnik@pzgolf.pl