Greenfield Open 2014

Greenfield Open 2014 – konferencja i spotkanie biznesowe, które odbywa się na podszczecińskim polu golfowym Binowo Par, oraz na terenie parku inwestycyjnego w m. Gardno.

W imprezie biorą udział przedstawiciele biznesu, potencjalni inwestorzy z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele władz krajowych i lokalnych. Gospodarzami tego wydarzenia są przedstawiciele rządu RP, władz samorządowych wojewódzkich, miejskich i gminnych.

Konferencja promuje lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie zachodniopomorskim oraz rozwój wzajemnej wymiany handlowej i inwestycyjnej pomiędzy regionami Państw Członkowskich UE.

Konferencja Greenfield Open przyczynia się do realizacji dwóch priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016.

1) „Polska otwarta na różne kierunki i wymiary współpracy regionalnej”, zadanie: „Promowanie i wspieranie wzrostu wzajemnej wymiany handlowej i inwestycji, w tym w państwach pozaeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Azji”.

2) „Promocja Polski za granicą”, zadanie: „Działanie na rzecz systematycznego podwyższania poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych”.

Budowa dobrych stosunków m.in. z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, stanowi jeden z determinantów bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Obecnie, pomimo stopniowych i znaczących zmian w zakresie postrzegania Polski jako kraju przyjaznego inwestorom i otwartego, nadal widoczna jest potrzeba promowania i wzmacniania wymiany handlowej i inwestycyjnej.

Wśród inwestorów zagranicznych wciąż brak jest wiedzy np. nt. poza kosztowych zalet lokalizacji inwestycji w Polsce oraz potencjału rozwojowego poszczególnych regionów. Tym samym niezbędne jest podejmowanie działań budujących „markę” ogólnonarodową wokół m.in. kapitału intelektualnego i kreatywnego oraz regionalnych specjalizacji.

Doświadczenia zebrane podczas poprzednich edycji konferencji Greenfield Open pozwoliły na wypracowanie unikalnej na skalę krajową formuły międzynarodowego wydarzenia, która stwarza doskonałe warunki do promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, a zwłaszcza w województwie zachodniopomorskim.

W ramach planowanej edycji oprócz działań o charakterze promocyjnym, odbędą się również:

* panel ekspercki, którego celem będzie wypracowanie modelowego mechanizmu wspólnej realizacji przez samorządy regionu promocji inwestycyjnej w wymiarze międzynarodowym,

* przedstawienie różnic kulturowych w biznesie, w tym tych związanych z procesem pozyskiwania inwestorów zagranicznych.

Program jednodniowej konferencji zakłada połączenie dwóch części:

1) promocyjno-warsztatowej, która obejmie wystąpienia z udziałem przedstawicieli władz krajowych, regionalnych i ekspertów oraz panel ekspercki i zwiedzanie parku inwestycyjnego w Gardnie,

2) turnieju golfowego, którego zadaniem jest stworzenie warunków do bezpośrednich rozmów i nawiązania nieformalnych kontaktów pomiędzy uczestnikami konferencji.

Po stronie polskiej projekt skierowany jest do samorządów lokalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego (kilkanaście gmin) posiadających uzbrojone tereny inwestycyjne oraz izb gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu.

Po stronie gości zagranicznych konferencja skierowana będzie do przedstawicieli placówek dyplomatycznych, przedstawicieli izb gospodarczych oraz dodatkowo do zainteresowanych przedstawicieli zagranicznych władz regionalnych lub lokalnych.

Konferencja i związane z nią wydarzenia będą odbywać się na terenie Gminy Gryfino, na polu golfowym w Binowie oraz na terenie parku inwestycyjnego w Gardnie.

Wydarzenie to patronatem objęli: Wicepremier RP Janusz Piechociński, Poseł na Sejm RP Renata Zaremba, Prezes PAIiZ Sławomir Majman.

Organizatorami Greenfield Open 201 4 są: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Artur Malec, Binowo Park Golf Club.

Redakcja portalu
Redakcja portalu golfpl.com
http://www.tv-golf.pl